xLaw rakenduses on Riigiteataja.ee lehel seaduste §, lg, p. juures   nupud, millele klikkides leiab  § kohta käivat infot.

xLaw Andmebaasi UUDISED
 

Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele, mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele ka omalt poolt õigusalast lisandväärtust, sisestes otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid ning artiklite linkide viiteid, kommentaare jms.  

xLaw andmebaasis on seisuga 24.10.2018 üle 50 000 viite, sh 284 erineva seaduse  ja 11 611   § -i juures seletuskirja väljavõtted,   üle 1411 § juures ExtendLaw kommentaarid /viited ja  1092 §-põhist seaduse kommentaari,  ~ 8000 § /artikli juures vastavusviited EL direktiivide artiklitele (EUR-Lex) ning direktiivi artiklite juures Eesti seadustele.  


xLaw rakendusse sisestame viiteid, kommentaare, seletuskirju jooksvalt, vastavalt võimalustele. Kui soovid osaleda xLaw andmebaasi täiendamises ning jagada oma  teadmisi teiste juristidega, siis saada e-mail: info@extendlaw.com pealkirjaga „koostööpartner"  


2018 jõustunud seadused

2019 jõustuvad seadused 

Kohtulahenditest

 Seletuskirjad


Seaduste eelnõude seletuskirja §- põhised väljavõtted § -de ( ka lg-te ja p.-de ) juurde sisestatakse vastavalt võimalustele.


xLaw RT rakendusse on 24.10.2018 seisuga sisestatud kõik 2016- 2018.a seaduste eelnõude seletuskirjad  ning olulises osas on juba sisestatud ka  2010- 2015 seletuskirjade väljavõtteid.  

 

Kokku on seisuga 24.10.2018 seletuskirja väljavõtteid sisestatud   11 611  § -i  ning 284 erineva seaduse juurde.


Seisuga 24.10.2018 on § -põhised seletuskirja väljavõtted KÕIKIDE seaduste ja nende muudatuste kohta olemas alljärgnevate seaduste § -de juures:  

Korrakaitseseadus (KorS);  

Riigihankeseadus  (RHS); 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus  (RahaPTS); 

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ( ELMS);

Tolliseaduses (TS);

Maksualase teabevahetuse seadus (MTVS);

Töövaidluse lahendamise seadus (TvLS);

Tarbijakaitseseadus (TKS);

Lõhkematerjaliseadus (LMS);

Investeerimisfondide seadus (IFS);  

Krediidiandjate ja -vahendajate seadus (KAVS);  

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS);

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus(SÜS) 

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus (FELS)

Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus (SKHS)
Olulises osas on kommentaare ja seletuskirja väljavõtteid näiteks alljärgnevate seaduste § -de juures : 

Äriseadustik (ÄS) (ÄS §-de juures seletuskirja väljavõtted alates 2014.aastast);

Maksukorralduse seadus  (MKS) (MKS §-de juures  seletuskirja väljavõtted alates 2010 detsembrist);

Tulumaksuseaduse (TuMS); 

Käibemaksuseaduse (KMS);

Avaliku teenistuse seadus  (ATS); 

Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS); 

Karistusseadustik (KarS); 

Ehitusseadustik (EhS);  

Planeerimisseadus  (PlanS);

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS); 

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS); 

Halduskohtumenetluse seadustik (HKMS)

Täitemenetluse seadustik (TMS)  

Töövõimetoetuse seadus (TVTS)

Liikluskindlustuse seadus (LKindlS)


 

Kommenteeritud väljaandedRiigiteataja.ee seadustes  § -põhised kommentaarid on seisuga 24.10.2018 alljärgnevates seadustes:

EV Põhiseadus; 

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS); 

Töölepingu seadus (TLS); 

Käibemaksuseadus (KMS); 

Maksukorralduse seadus (MKS);

Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS);

Töötajate usaldusisiku seadus (TUIS);

Meretöö seadus (MTööS);

Avaliku teenistuse seadus (ATS).


 Doktoritööd
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktoritööd  
§ juures, märksõnastatud ja viited- lingid 
  2011- 2018 doktoritööd  (seisuga 24.10.2018) 

Otsi xLaw märksõnastikust " Doktoritöö"


EL õigus

 

Seisuga 24.10.2018 on  4000 § juures  vastavusviited  EL direktiivide artiklitele (EUR-Lex)  ning 4000 EL direktiivi artikli juures   Eesti seadustele.  

Näiteks on olulises osas vastavusviited (ristviited)  EL õiguse vastavate direktiivide artiklitele muuhulgas alljärgnevates seadustes: 

Riigihankeseaduses (RHS), Käibemaksuseaduses (KMS), Investeerimisfondide seaduses (IFS), Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS), Võlaõigusseaduses (VÕS), Karistusseadustikus (KarS), Kriminaalmenetluse seadustikus (KrMS) , Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus (MERAS) jpm.  

Näiteks ristviited Eesti seaduste vastavatele sätetele on olemas EUR- Lex -is avaldatud alljärgnevates EL direktiivides:   

Direktiiv   2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist;

Direktiiv 2015/2366, makseteenuste kohta siseturul;

Direktiiv 2014/42/EL , mis käsitleb kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus;    

Direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega;

Direktiiv 2014/92/EL, maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta; 

Direktiiv 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist;     

Direktiiv 2014/23/EL, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta

Direktiiv  2014/17/EL, elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta jpm.

 


Seda, kas midagi on § või lõike juurde lisatud, saad teada  § juures asuva nupu värvi järgi  - seest tühi ring -pole midagi lisatud; hall ring -  xLaw poolt on lisatud kommentaare (Kasutaja enda lisatud kommentaarid on eristatud sinise värviga).

Juhime tähelepanu xLaw kiirotsingusüsteemile, mis võimaldab kiirelt liikuda seaduste ja direktiivide juurde. Vaata xLaw Kiirotsing

Vaata seaduste lühendite nimekirja SIIT