xLaw rakenduses on Riigiteataja.ee lehel seaduste §, lg, p. juures   nupud, millele klikkides leiab  § kohta käivat infot.

xLaw Andmebaasi UUDISED
 

Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele, mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele ka omalt poolt õigusalast lisandväärtust, sisestes otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid ning artiklite linkide viiteid, kommentaare jms.  

Seda, kas midagi on § või lõike juurde lisatud, saad teada § juures asuva nupu värvi järgi  - seest tühi ring -pole midagi lisatud; hall ring - xLaw poolt on lisatud kommentaare (Kasutaja enda lisatud kommentaarid on eristatud sinise värviga).

Juhime tähelepanu xLaw kiirotsingusüsteemile, mis võimaldab kiirelt liikuda seaduste ja direktiivide juurde. Vaata xLaw Kiirotsing

Vaata seaduste lühendite nimekirja SIITxLaw andmebaasis on seisuga 05.04.2019  üle 65 000 viite, sh: 

Seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted- 344  erineva seaduse  ja rohkem kui 20 000  § -i juures;  

ExtendLaw kommentaare /viiteid  - rohkem kui 1600  § juures;   

Vastavusviited EL direktiivide artiklitele (EUR-Lex) ning direktiivi artiklite juures Eesti seadustele- üle 10 000 § /artikli juures.  


xLaw rakendusse sisestame viiteid, kommentaare, seletuskirju jooksvalt, vastavalt võimalustele. 

Kui soovid osaleda xLaw andmebaasi täiendamises ning jagada oma teadmisi teiste juristidega, siis saada e-mail: info@extendlaw.com pealkirjaga „Koostööpartner„  


2019 jõustuvad seadused
 

Kohtulahenditest

 Seletuskirjad

Seaduste eelnõude seletuskirja §- põhised väljavõtted § -de ( ka lg-te ja p.-de ) juurde sisestatakse vastavalt võimalustele.

xLaw RT rakendusse on 05.04.2019 seisuga sisestatud kõik 2015  - 2019.a seaduste eelnõude seletuskirjad  ning olulises osas on juba sisestatud ka  2010- 2014  seletuskirjade väljavõtteid.  

 

Kokku on seisuga  05.04.2019 seletuskirja väljavõtteid sisestatud  üle 20 000   § -i  ning 344 erineva seaduse juurde.

  

Sätetepõhised seletuskirja väljavõtted on KÕIKIDE seaduste ja nende muudatuste 

kohta   alljärgnevate seaduste (§, lg, p -de)  juures: 

 Autoveoseadus (AutoVS) 

Ehitusseadustik (EhS)

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS)

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ( ELMS)

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (ELÜPS)

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus (FELS)

Hädaolukorra seadus (HOS)

Investeerimisfondide seadus (IFS)

Kalapüügiseadus (KPS) 

Kalandusturu korraldamise seadus (KTKS)

Kemikaaliseadus ( KemS)

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS)

Keskkonnaseire seadus (KeSS)

Kiirgusseadus (KiS)

Kindlustustegevuse seadus ( KindlTS)

Kooseluseadus (KooS)

Korrakaitseseadus (KorS)  

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS)

Krediidiandjate ja -vahendajate seadus (KAVS)

Lastekaitseseadus ( LasteKS)


Lõhkematerjaliseadus (LMS)

Maapõueseadus ( MaaPS)

Maksualase teabevahetuse seadus (MTVS) 

Planeerimisseadus (PlanS)

Rahvastikuregistri seadus (RRS)

Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus (RKESS)

Riigihankeseadus (RHS)

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS)

Seadme ohutuse seadus (SeOS)

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus (SÜS)


Sotsiaalhoolekande seadus (SHS)

Säilituseksemplari seadus ( SäES)

Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus (SKHS) 

 

Tarbijakaitseseadus (TKS) 

Tolliseaduses (TS) 

Täiskasvanute koolituse seadus ( TäKS)

Töövaidluse lahendamise seadus (TvLS)


Vandetõlgi seadus (VTS)


Ühistranspordiseadus (ÜTS)Olulises osas on kommentaare ja seletuskirja väljavõtteid näiteks alljärgnevate seaduste § -de juures : 

Äriseadustik (ÄS) (ÄS §-de juures seletuskirja väljavõtted alates 2014.aastast);

Maksukorralduse seadus  (MKS) (MKS §-de juures  seletuskirja väljavõtted alates 2010 detsembrist);

Tulumaksuseaduse (TuMS); 

Käibemaksuseaduse (KMS);

Avaliku teenistuse seadus  (ATS); 

Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS); 

Karistusseadustik (KarS);  

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS); 

Halduskohtumenetluse seadustik (HKMS)

Täitemenetluse seadustik (TMS)  

Töövõimetoetuse seadus (TVTS)

Liikluskindlustuse seadus (LKindlS)


 

Kommenteeritud väljaandedRiigiteataja.ee seadustes  § -põhised kommentaarid on seisuga 05.04.2019 alljärgnevates seadustes:

EV Põhiseadus; 

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS); 

Töölepingu seadus (TLS); 

Käibemaksuseadus (KMS); 

Maksukorralduse seadus (MKS);

Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS);

Töötajate usaldusisiku seadus (TUIS);

Meretöö seadus (MTööS);

Avaliku teenistuse seadus (ATS); 

Liikluskindlustuse seadus  (LKindlS). 


 Doktoritööd
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktoritööd  
§ juures, märksõnastatud ja viited- lingid 
  2011- 2018 doktoritööd  (seisuga 24.10.2018) 

Otsi xLaw märksõnastikust " Doktoritöö"


EL õigus

 

Seisuga 07.01.2019  on  5300  § juures  vastavusviited  EL direktiivide artiklitele (EUR-Lex)  ning 5300  EL direktiivi artikli juures   Eesti seadustele.  

Näiteks on olulises osas vastavusviited (ristviited)  EL õiguse vastavate direktiivide artiklitele muuhulgas alljärgnevates seadustes: 

Riigihankeseaduses (RHS), Käibemaksuseaduses (KMS), Investeerimisfondide seaduses (IFS), Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS), Võlaõigusseaduses (VÕS), Karistusseadustikus (KarS), Kriminaalmenetluse seadustikus (KrMS) , Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus (MERAS) jpm.  

Näiteks ristviited Eesti seaduste vastavatele sätetele on olemas EUR- Lex -is avaldatud alljärgnevates EL direktiivides:   

Direktiiv   2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist;

Direktiiv 2015/2366, makseteenuste kohta siseturul;

Direktiiv 2014/42/EL , mis käsitleb kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus;    

Direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega;

Direktiiv 2014/92/EL, maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta; 

Direktiiv 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist;     

Direktiiv 2014/23/EL, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta

Direktiiv  2014/17/EL, elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta jpm.