xLaw kasutajal on võimalus  xLaw RT keskkonnas vaadata seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid  muudetud

seaduse § , lg, p juurest ( vaata xLaw RT siit)
2021 

04.01.2021. Postimees. Uued seadused hakkasid kehtima

2021 JAANUAR  jõustunud seadused ( sh  2019  ja 2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aastal )  vaata siit 

2021 VEEBRUAR - APRILL jõustunud seadused- vaata siit 

2021 MAI - JUUNI jõustunud seadused- vaata siit 

2021 JUULI - OKTOOBER jõustunud seadused- vaata siit 

  

NOVEMBER


01.11.2021 jõustub

Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus

RT I, 21.09.2021, 4

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on kaitsta põllumajandustoote ja toidu müüjaid ostjate ebaausate kaubandustavade eest. 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle sätted, mis sisalduvad samal eesmärgil kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2019/633, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid.


01.11.2021 jõustub

Elektrituruseaduse muutmise seadus
RT I, 22.10.2021, 1
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada konkurentsi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumistel, vähendada fossiilkütuste kasutamist elektritootmisel ning parandada Eesti elektrienergia tootmise varustuskindlust.


01.11.2021 jõustub

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 22.10.2021, 2
RT seadusuudis

Seaduse muudatusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL. 

Nimetatud direktiivis sätestatakse miinimumnõuded, mille eesmärk on saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkus seoses võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl, muutes töötavate lapsevanemate või hooldajate jaoks töö- ja pereelu ühitamise lihtsamaks.
01.11.2021 jõustub

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 22.10.2021, 3
RT seadusuudis

Muudatusega laiendatakse turujärelevalveasutuste järelevalvepädevusi seoses e-kaubanduses müüdavate toodetega. Asutused saavad juurdepääsu sideandmetele, et neil oleks võimalus tuvastada veebilehe omanikke ja vajadusel piirata veebiliidesele juurdepääsu, nõuda infosisu eemaldamist või hoiatuse kuvamist. Muudatuste eesmärk on tagada võimalikult operatiivselt ohtlike toodete müügilt kõrvaldamine.


22.11.2021 jõustub

RT  I, 12.11.2021, 2

RT seadusuudis

Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Seadusega viiakse kollektiivlepingu tingimuse laiendamise regulatsioon vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega, tagades samas sotsiaalpartnerluse ja kollektiivse kaasamise võimekuse. Laiendamise regulatsioon puudutab kollektiivlepinguid, mis on sõlmitud tööandjate ja ametiühingute liitude või keskliitude vahel. Eesmärk on, et palga-, töö- ja puhkeaja tingimusi saaks kogu sektorile laiendada vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt 40 protsendile vastava tegevusala töötajatele ja ametiühingute liit või sama tegevusala liikmeid koondav ametiühing, kelle liikmed moodustavad 15 protsenti tegevusala töötajatest või kellel on vähemalt 500 liiget. Enne kokkuleppe sõlmimist on kohustus avalikult informeerida ning kaasata kõiki töötajaid ja tööandjaid, kelle suhtes tingimusi laiendada soovitakse.DETSEMBER


01.12.2021 jõustub

Veterinaarseadus

RT I, 17.11.2021, 1

RT seadusuudis

Veterinaarseaduse eelnõu peamine eesmärk on viia loomatervise valdkonna nõuded kooskõlla uue, vahetult kohaldatava EL-i õigusega. Määruses (EL) 2016/429 ja selle allaktides kehtestatud nõuded ei erine oluliselt kehtivas õiguses kehtestatud nõuetest. Erinevus on eelkõige selles, et kehtivas õiguses on nõuded sätestatud direktiivides ja liikmesriigid on need üle võtnud oma õigusaktidega, mis ei ole alati taganud nõuete ühetaolist rakendamist kogu EL-is. LTM-i ja selle allaktidega kehtestatavad nõuded jätavad liikmesriikidele ainult teatud ulatuses võimaluse kehtestada erisusi ja kirjeldada riigisiseseid protseduure LTM-is sätestatud kohustuste täitmise tagamiseks.


01.12.2021 jõustub

Liiklusseaduse muutmise seadus

RT I, 30.11.2021, 4

RT seadusuudis

Seadus on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (ELT L 91, 29.3.2019, lk 45–76) Eesti õigusesse ülevõtmiseks. Direktiiviga 2019/520 (edaspidi direktiiv 2019/520) sisuliselt ajakohastati ja sõnastati uuesti varasem direktiiv 2004/52/EÜ liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime regulatsiooni ning lisati regulatsioon teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamiseks.


10.12.2021 jõustub

Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
 
RT I, 30.11.2021, 1

RT seadusuudis

Seaduse peamisteks eesmärkideks on:

a)     viia kehtiv pandikirjaseadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/2162, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL 

b)     luua senisest parem võimalus krediidiasutusel emiteerida pandikirju, mille tagatisvara asub erinevates liikmesriikides. Ning seda eelkõige Balti riikides kuna siin toimetavad suuresti samad pangandusgrupid ning seeläbi saab integreerida rohkem Balti riikide kapitaliturge. 


10.12.2021 jõustub

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus

RT I, 30.11.2021, 3

RT seadusuudis

Seaduse peamiseks eesmärgiks on avaandmete kättesaadavuse ja taaskasutatavuse suurendamine innovatsiooni ja majanduse edendamiseks, siseturu sujuvam toimimine ning infoühiskonna edendamine. Eelnõu muudatustega jõustatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist (EL) 2019/1024 avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (uuesti sõnastatud) tulenevad nõuded.

20.06.2019 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1024 avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (uuesti sõnastatud) (edaspidi avaandmete direktiiv).  

Avaandmete direktiiv võtab üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (tuntud kui avaliku sektori teabe direktiiv, edaspidi PSI direktiiv) juba kehtestatud reeglid. Lisaks tegeldakse probleemidega, mis on tekkinud avaliku sektori teabe laiaulatuslikul taaskasutamisel kogu Euroopa Liidus, ning ajakohastatakse õigusraamistikku digitehnoloogia arenguid silmas pidades.


15.12.2021 jõustub

Riigieelarve seaduse muutmise seadus

RT I, 07.12.2021, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada riigieelarve detailsust ja läbipaistvust, optimeerida riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) koostamise protsesse ning anda alus riigi pikaajalise arengustrateegia loomisele.

Seadusega:

- muudetakse riigieelarve liigendust puudutavaid sätteid, millega tehakse iga-aastase riigieelarve seaduse tegevuspõhine vaade detailsemaks;
- korrigeeritakse riigieelarve paindlikkuse reegleid, mis võimaldab riigieelarve detailsuse suurenedes säilitada tasakaal seadusandliku ja täidesaatva võimu otsustuspädevuses;
- vähendatakse riigieelarve ja eelarvestrateegia protsessi ressursikulu, viies eelarveliste tulude ja kulude puhul sisuliste ja detailsete arutelude arvu valitsuse tasandil aastas kahelt ühele;
- sõnastatakse uue strateegilise arengudokumendina riigi pikaajaline arengustrateegia, mis loob juriidilise aluse poliitikavaldkondade terviklikule visioonidokumendile Eesti 2035.


15.12.2021 jõustub

Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

RT I, 11.12.2021, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on piloteerida jaekaubandussektoris muutuvtunnikokkulepete kasutamist.

Muutuvtunnikokkulepete sõlmimise eesmärk on võimaldada kasutada jaekaubandussektoris tööaega paindlikult. Kuna jaekaubanduses toimub palju hooajalist kõikumist seoses näiteks kampaaniate, pühade- ja puhkuseperioodidega, võib tööjõuvajadus selles sektoris olla muutlik. Muutuvtunnikokkulepe aitab tööandjatel paindlikumalt oma töötajate tööaega korraldada ning tulla paremini toime tingimustes, kus töömaht ja tööjõuvajadus suurenevad ajutiselt.


17.12.2021 jõustub

Ehitusseadustiku muutmise seadus

RT I, 30.11.2021, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on võtta üle Eesti õigusesse direktiiv 2019/1936, millega muudetakse direktiivi 2008/96 ning viia ellu direktiivi sisulist eesmärki - parandada liiklusohutust. Kuna ehitusseadustiku täiendamine on vajalik ennekõike seoses direktiivi reguleerimisala laiendamisega, siis ehitusseadustikku lisatakse laiendatud liiklusohutuse meetmete kohaldamisala kooskõlas muudetud direktiiviga, mis ei jäta antud küsimuses sisulise valiku tegemiseks kaalutlusruumi.


17.12.2021 jõustub

Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 07.12.2021, 3

RT seadusuudis

Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega viiakse kehtivatesse õigusaktidesse sisse järgmised muudatused:
a) nähakse ette alused, mille kohaselt ühisrahastusteenuse osutajad saavad hakata Finantsinspektsioonilt tegevusluba taotlema alates 2021. a. 10. novembrist ning Finantsinspektsioon saab eelnimetatud ühisrahastusteenuse osutajate üle hakata teostama finantsjärelevalvet, muuhulgas nähakse ette ka alused, mille kohaselt tuleb ühisrahastusteenuse osutajatel hakata maksma järelevalvetasu Finantsinspektsioonile;
b) antakse Finantsinspektsioonile järelevalvevolitused pankade jt finantsturuosaliste keskkonnasäästlikkusega ning jätkusuutlikkusriskidega seonduva teabe avalikustamise üle järelevalve teostamiseks ning vajadusel nõuete rikkumise korral sanktsioonide määramiseks;
c) täpsustatakse välismaiste börsiemitentide ning nende Eestis asuvate aktsionäride vahel teabe jagamist.


17.12.2021 jõustub

Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadus

RT I, 16.12.2021, 22

RT seadusuudis

Meresõiduohutuse seaduse (MSOS) täiendamise vajadus on tingitud vajadusest säilitada kaupade ja reisijate vedu merel. COVID-19 pandeemia on alates 2020. aasta algusest põhjustanud olulise reisijate- ja kaubavahetuse languse veeteedel ning Eesti sadamates. Olukord mõjutab kõiki reedereid (reisi-, kaubalaevad) ja sadamapidajaid, sest teenindatavad mahud ning käive on vähenenud olulises mahus.


31.12.2021 jõustub

Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses)

RT I, 23.11.2021, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on võtta riigisisesesse õigusesse üle direktiiv (EL) 2019/1151, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamisega äriühinguõiguses. Peamised eesmärgid on:
- tagada kogu Euroopa Liidus asutamisvabaduse parem kättesaadavus ja muuta majandustegevuse alustamine teises liikmesriigis lihtsamaks, võimaldades elektrooniliste vahendite kaudu filiaali registreerimist;
- parandada Euroopa Liidu liikmesriikide äriregistrite vahel teabevahetust, suurendades sellega äriühingute läbipaistvust ja äriregistritest kättesaadavate andmete usaldusväärsust;
- viia äriseadustikust tulenev välismaa äriühingu filiaali üldregulatsioon kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.


2022 a  jõustuvaid seaduseid vaata siit