xLaw kasutajal on võimalus  xLaw RT keskkonnas vaadata seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid  muudetud seaduse § , lg, p juurest ( vaata xLaw RT siit)
2021 

04.01.2021. Postimees. Uued seadused hakkasid kehtima


 JAANUAR

01.01.2021 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.07.2018, 1

RT seadusuudis 

Seadus ühtlustab valimisseadustes eelhääletamise perioodi, olenemata sellest, kas hääletamine toimub elektrooniliselt või valimisjaoskonnas.

  


01.01.2021 (osaliselt 13.01.2019, 01.01.2024, 01.01.2027) jõustub 

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 03.01.2019, 1 

RT seadusuudis


Riikliku pensionikindlustuse esmane eesmärk on tagada inimestele pensionipõlves piisav sissetulek ja olla vaesuse eest kaitstud. Ühest küljest on riikliku pensionikindlustuse puhul tegemist kindlustusega, mis tähendab, et inimene, kes süsteemi panustab, peab sealt ka tagasi saama. Teisalt on tegemist solidaarsuspõhimõttel tugineva süsteemiga, mis hõlmab nii põlvkondadevahelist kui ka põlvkonnasisest ümberjaotust.


01.01.2021 jõustub

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine)

RT I, 19.03.2019, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on tõhustada lapse elatise sissenõudmist ning avaldada preventiivset mõju, et lapse elatist maksma kohustatud isikud täidaks elatise maksmise kohustust vabatahtlikult. 


01.01.2021 jõustub (osaliselt 11.07.2020)

Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 01.07.2020, 1

RT seadusuudis

Ametite ühendamise järel jääb moodustatav Põllumajandus- ja Toiduamet täitma kõiki seniseid kahe ameti põhifunktsioone.


01.01.2021 (osaliselt 20.07.2020) jõustub

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine)

RT I, 10.07.2020, 2

RT seadusuudis

Seadusega ühendatakse Keskkonnaministeeriumi valitsemisala valitsusasutused Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon. Ühendasutuse nimena jääb kasutusse Keskkonnaamet.


01.01.2021 jõustub

Liiklusseaduse muutmise seadus

RT I, 13.11.2020, 1

RT seadusuudis

Vaata ka 

01.01.2021. Delfi. Tänasest hakkas kehtima uus liiklusseadus. Mida peaks teadma?

Seadusega võetakse kasutusele uus sõidukite kategooria – kergliikur, mis hõlmab erinevaid ühe inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuvaid sõidukeid, näiteks elektrilised tõukerattad, elektrirulad, tasakaaluliikurid ja muud taolised istekohata sõidukid.Täiendavalt täpsustatakse jalgrattureid, pisimopeedi- ja mopeedijuhte puudutavaid nõudeid.

01.01.2021 (osaliselt 20.12.2020) jõustub

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine)

RT I, 10.12.2020, 1

RT seadusuudis

Seadusega ühendatakse lennu-, maantee- ja veeteede ametid. Uue ühendasutuse nimi on Transpordiamet.


01.01.2021 jõustub 
2021.a riigieelarve seadus
RT I, 17.12.2020, 11
RT seadusuudis 

 Iga-aastase riigieelarve koostamise õiguslikuks aluseks on põhiseadus ja riigieelarve seadus. 2021.aasta riigieelarve koostamisel lähtutakse „Riigi eelarvestrateegiast 2021–2024“, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist, Euroopa semestri raames antud Euroopa Komisjoni soovitustest ja Rahandusministeeriumi suvisest majandusprognoosist ning kavandatakse tegevusi nendele vastavalt.

Vabariigi valitsus lähtub riigi eelarvestrateegiat koostades koalitsioonileppest, mille prioriteedid on Eesti majanduse, rahvaarvu, julgeoleku ja inimeste heaolu kasv. Nende eesmärkide saavutamiseks on valitsus kinnitanud tööplaani, milles kavandatud tegevusi finantseeritakse riigieelarvest. Olulisemad eesmärgid:
·       Peresõbralik Eesti
·       Sidus ühiskond
·       Teadmistepõhine majandus
·       Tõhus valitsemine
·       Vaba ja kaitstud riik


01.01.2021 (osaliselt  01.07.2021) jõustub

Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.12.2020, 34

RT seadusuudis

Seaduse muudatuse eesmärkideks on muuta notari ametikoha täitmise ja täiendusõppe korda, notaritele ja kohtutäituritele distsiplinaarkaristuseks määratavate trahvide maksimaalset määra. Viia kohtutäituri tasud teatud kindla tasumääraga täitetoimingute puhul enam kooskõlla toimingute tegeliku kuluga ning kohtutäituri vastutusega. Riigi õigusabi seaduse (RÕS) muutmise eesmärk on kõrvaldada praktikas ilmnenud probleemid RÕA tasu ja kulude kindlaksmääramist reguleerivate sätete kohaldamisel ja tagada seaduse ühetaoline kohaldamine.

01.01.2021 jõustub

Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2020, 35

RT seadusuudis

Rahvusringhäälingu seaduse muutmise esmaseks eesmärgiks on tuua Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) ülesannete seas välja kuulmispuudega inimeste erinevad kommunikatsiooni­vajadused. Seaduse muudatus on sisuline, sellega laiendatakse sihtgruppi, kelle suhtes kohalduvad Rahvusringhäälingu ülesanded. Muudatuse vastuvõtmise järel laieneb kuulmispuudega isikute ring, kellele Eesti Rahvusringhääling peab võimaluste piires tagama teleprogrammide originaalsaadete kättesaadavuse.


01.01.2021 (osaliselt 01.01.2022, 01.01.2023)  jõustub

Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

 RT I, 23.12.2020, 5

RT seadusuudis

Seaduse muudatuse eesmärk on luua alus maamaksu infosüsteemi üleviimiseks Maa-ametist MTA-sse.
MaaMS-i kohaselt on maamaksu administreerijaks MTA, kes arvutab tasumisele kuuluva maamaksusumma kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) poolt maamaksu infosüsteemi kaudu esitatud alusandmete põhjal.

 

01.01.2021 (osaliselt 01.03.2021, 01.05.2021, 01.09.2021)  jõustub

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 29.12.2020, 2

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ennekõike töökeskkonna andmekogule esitatavaid nõudeid, laiendatakse, uuendatakse ja täpsustatakse andmekogu eesmärki, andmekogusse kantavate andmete loetelu ja andmete säilitustähtaegu. Seaduse eesmärk on ka kõigi tööd tegevate isikute tervise kaitse ja ohutuse tagamine, lisaks suurendatakse eelnõuga tööandja vastutust, et motiveerida ettevõtjaid senisest enam täitma seadustest tulenevaid nõudeid.


02.01.2021 (osaliselt 01.01.2021, 01.04.2021, 01.01.2022) jõustub

Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse muudatuse eesmärgiks on vajalike parenduste tegemine eelkõige pensioni investeerimiskontot puudutavas regulatsioonis ning viitevigade ja ebatäpsuste parandamine. Muudatused on oma olemuselt tehnilist laadi, teise samba reformi rakendumist puudutavaid kuupäevi ega muid põhimõttelisi muudatusi teise samba reformis ei tehta. Tehakse ka mõned täiendused regulatsioonis, kus see on kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega (kohustusliku kogumispensioni reform) jäänud tegemata.

08.01.2021 jõustub

Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seadus (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine)

 RT I, 29.12.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse peamine eesmärk on Eesti õigust täpsustada selliselt, et võimalik oleks määruse alusel arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tunnustamine, täitmine ja edastamine ning EPPO määruse alusel kriminaalmenetluse läbiviimine Euroopa prokuröri ja Euroopa delegaatprokuröri poolt. Kuna määruse puhul on tegemist otsekohalduva õigusaktiga, ei ole määruse ülevõtmine Eesti õigusesse vajalik ning eelnõuga planeeritavad muudatused on mõeldud määruse kohaldamiseks vajalike rakendusmeetmete ja mõistete täpsustamiseks KrMS-s.


10.01.2021 jõustub

Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus

RT I, 30.12.2020, 3

RT seadusuudis

Seaduse muutmise eesmärk on tagada loomade elu ja tervise parem kaitse juhul, kui loomapidaja rikub LoKS-i nõudeid oluliselt või jätab täitmata või ei täida nõuetekohaselt loomakaitselise sisuga ettekirjutust.
Seadusega muudetakse ka PankrS-st. PankrS-i muudatused on tingitud vajadusest tagada loomade tervise ja elu kaitse ka juhul, kui loomapidaja suhtes on esitatud pankrotiavaldus ja algatatud pankrotimenetlus.

10.01.2021 jõustub

Maagaasiseaduse muutmise seadus

RT I, 31.12.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr (EL) 2019/692. Direktiiviga muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju.

10.01.2021 jõustub

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine)

RT I, 31.12.2020, 2

RT seadusuudis 

Seaduse muudatuse eesmärk on võimaldada kiiremat ja efektiivsemat kaitset autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse väidetava rikkumise asjades. Selleks tehakse ettepanek võimaldada nendes asjades taotleda kohtult hagi tagamise korras, et kohus kohustaks vahendajat, kelle teenuseid õiguste rikkumiseks kasutatakse, rakendama meetmeid rikkumise peatamiseks või ärahoidmiseks.


14.01.2021 jõustub

Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted)

RT I, 04.01.2021, 2

RT seadusuudis


12.02.2021. Pärnu Postimees. Seadusemuudatus paneb üürnikule kohustusi juurde


 Seaduse eesmärgiks on elavdada ja arendada üüriturgu ning pakkuda seeläbi inimestele elukoha üürimise näol mõistlikku alternatiivi kodu omamisele. Üürituru efektiivseks toimimiseks tuleb soodustada pikaajalisi ja stabiilseid, kuid samas paindlikke üürisuhteid, mis tagavad üürileandjale kindla pikaajalise kasumi ning üürnikule piisava kaitse ja kindlustunde.
- Kaotatakse eluruumi üürilepingute puhul absoluutne leppetrahvi keeld.
-Täpsustatakse viivise regulatsiooni eluruumi üürilepingute puhul.
- Lubatakse senisest ulatuslikumaid kokkuleppeid terve hoone korrashoiu- ja parendamiskulude üürnikule ülekandmisel.
- Nähakse ette tagatisraha tõhusam kaitse olukorras, kus üürileandja suhtes algatatakse täite- või pankrotimenetlus.
- Luuakse selgem regulatsioon üüri tõstmiseks tähtajalise lepingu puhul ning täpsustatakse üürileandja ühepoolse üüri tõstmise aluseid.
- Makseviivituse tõttu üürilepingu ülesütlemise regulatsioon muudetakse üürileandja jaoks soodsamaks.
- Pankroti- või täitemenetluse käigus toimunud müügi puhul antakse uuele omanikule võimalus talle üleläinud üürileping senisest lihtsamini lõpetada.

2019 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aastal

( 2019 seadusuudiseid vaata siit)

01.01.2021 jõustub osaliselt Veeseadus (  jõust. 01.10.2019 (osaliselt 04.03.2019, 01.07.2019, 01.01.2021 ja 01.01.2023)

RT I, 22.02.2019, 1  

01.01.2021 jõustub osaliselt Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus (jõust. 15.11.2019, osaliselt 01.01.2021 

 RT I, 05.11.2019, 2  2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aastal

 (2020 seadusuudiseid vaata siit)

 

01.01.2021 jõustub osaliselt  Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.01.2020 (osaliselt 01.07.2020 ja 01.01.2021), RT I, 21.12.2019, 1 

01.01.2021 jõustub osaliselt Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus ( jõust. 01.01.2020 (osaliselt 01.07.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 ja 01.01.2023),RT I, 23.12.2019, 1

01.01.2021 jõustub osaliselt  Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.01.2020, osaliselt 01.01.2021 ja 01.01.2022)   RT I, 23.12.2019, 2

01.01.2021 jõustub osaliselt Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus (jõust. 01.07.2020 ; osaliselt 10.07.2020, 01.01.2021 )RT I, 30.06.2020, 7

01.01.2021 jõustub osaliselt Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus (jõust. 15.07.2020 ; osaliselt 01.01.2021)RT I, 08.07.2020, 2

01.01.2021 jõustub osaliselt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus ( jõust. 20.07.2020; osaliselt 10.09.2020, 01.01,2021, 10.01.2021, 10.05.2021) RT I, 10.07.2020, 1

01.01.2021 jõustub osaliselt Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) ( jõust. 20.07.2020; osaliselt 01.01.2021) RT I, 10.07.2020, 4


01.01.2021 jõustub osaliselt Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus ( jõust. 01.09.2020; osaliselt 01.08.2020 ja 01.01.2021)RT I, 08.07.2020, 4

01.01.2021 jõustub osaliselt Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (jõust. 01.09.2020 ; osaliselt 01.08.2020 ja 01.01.2021) RT I, 08.07.2020, 4

01.01.2021 jõustub osaliselt Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus (jõust. 19.10.2020; osaliselt 25.10.2020, 01.01.2021 ja 01.01.2022 )RT I, 09.10.2020, 2

01.01.2021 jõustub osaliselt Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) (jõust. 06.11.2020 (osaliselt 01.01.2021 ja 01.01.2022)RT I, 27.10.2020, 1

01.01.2021 jõustub osaliselt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) (jõust. 23.11.2020 ( osaliselt 01.01.2021) RT I, 21.11.2020, 1

01.01.2021 ja 01.04.2021 jõustub osaliselt Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 29.12.2020; osaliselt 01.01.2021, 01.04.2021, 01.01.2024 ja 01.01.2027) RT I, 19.12.2020, 101.01.2020 jõustusid Maksualase teabevahetuse seaduse muudatused( RT I , 21.12.2019, 22 ), millega võeti Eesti õigusesse üle Euroopa nõukogu direktiiv (EL) 2018/822, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas aruantavate piiriüleste skeemide puhul.

MTVS-i täiendati uue peatükiga 2.3, mis käsitleb piiriüleste skeemide alast automaatset teabevahetust Euroopa Liidus.   Seadusega pannakse maksunõustajatele ja maksumaksjatele kohustuse teavitada maksuhaldurit piiriülestest maksuplaneerimise skeemidest.  

28. veebruaril 2021 tuleb esmakordselt teavitada Maksu- ja Tolliametit skeemidest, mille rakendamisega alustati ajavahemikul 25. juuni 2018 – 30. juuni 2020. Ajavahemikul 1. juuli 2020 – 31. detsember 2020 rakendamisega alustatud skeemidest tuleb teavitada 30 päeva jooksul alates 1. jaanuarist 2021 ehk 31. jaanuaril 2021. Vaata ka MTA lehelt 
VEEBRUAR


01.02.2021 (osaliselt  05.01.2021 ja 01.01.2022) jõustub

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 04.01.2021, 4
RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on muuta pankrotimenetlused kiiremaks, kulutõhusamaks ja läbipaistvamaks, millega omakorda tagada võlausaldajatele suuremad väljamaksed, selgitada välja seadusvastaselt tekitatud maksejõuetused ning parandada Eesti ettevõtluskliimat ja rahvusvahelist mainet.08.02.2021 jõustub

Kohtute seaduse muutmise seadus

RT I, 28.01.2021, 1

RT seadusuudis

Kohtute seaduse muutmise seaduse eesmärk on tagada kohtunike täiskogu toimimine ka erandlikes tingimustes, kui kohtunikel pole võimalik füüsiliselt koguneda ja sellest tulenevalt kohtunikkonna jaoks olulisi otsuseid vastu võtta.  Kohtunike täiskogul võivad hääletamine ja valimised toimuda hääletamissedeliga, elektrooniliselt, kirjalikult või muul kohtunike täiskogu kodukorras sätestatud viisil

Samuti tagatakse muudatustega omavalitsusorganite koosseisude jätkumine olukorras, kus omavalitsusorgani kohtunike täiskogu valitud kohtunikust liikme ametiaeg lõppeb tähtaja möödumise tõttu enne järgmise täiskogu toimumist.

MÄRTS 


01.03.2021 jõustub

Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 30.12.2020, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulka, teadvustada inimestele nende endi vastutust tuleohutusnõuete täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks.


01.03.2021 jõustub

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

RT I, 19.02.2021, 1

RT seadusuudis

Seadus on välja töötatud seoses vajadusega muuta mesindussektori toetuse rakendamist ja täiendada nende meetmete loetelu, mille puhul ei ole ette nähtud toetuse taotluste hindamist. Mesindussektori toetuse rakendamise osas täpsustatakse mesindusaasta kohta koostatava tegevusaruande sisu ning mesindussektori toetuse saamiseks vajalikke abikõlblike kulude alusdokumente.APRILL 

01.04.2021 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

RT I, 23.12.2020, 4

RT seadusuudis

Alates 2021. aasta 1. aprillist kuni 2022. aasta 31. detsembrini ei maksustata aktsiisiga nikotiinisisaldusega ja ilma nikotiinisisalduseta tubakavedelikke ning nimetatud perioodil ei kohaldata tubakavedelike puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust Tubakavedeliku aktsiisi kogumise peatamise eesmärk on ohjata piirikaubandust ja salaturgu. Aktsiisi kogumise peatamisega antakse ettevõtjatele võimalus vähendada tubakavedeliku hinda ja seeläbi luua kasutajatele stiimul toodete soetamiseks Eesti müügikohtadest selle asemel, et neid piirikaubandusest või salaturult soetada.


01.04.2021 jõustub

Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine)

RT I, 04.01.2021, 3

RT seadusuudis 

Koostoimes VV määruses tehtavate muudatustega on seaduse muudatuse eesmärk kehtestada uuendatud tühja kasseti tasu süsteem, mis võimaldaks õiguste omajatel saada õiglast hüvitist nende teoste ja muude õiguste objektide isiklikeks vajadusteks kopeerimise eest ning tagaks Eesti õiguse kooskõla infoühiskonna direktiiviga.

Tühja kasseti tasu puudutavas regulatsioonis tehtavate muudatuste teiseks eesmärgiks on võimaldada hüvitise maksmist ka filmi esmasalvestuse tootjatele.


01.04.2021 jõustub

Toiduseaduse muutmise seadus

RT I, 23.02.2021, 2

RT seadusuudis

Toiduseaduse muutmise peamine eesmärk on vähendada toidu käitlejate halduskoormust, kasutada võimalust kehtestada ettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning võimaldada loomse toidu turustamist teatamiskohustuse alusel.2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta aprillis:  (2020 seadusuudiseid vaata siit) 

01.04.2021 jõustub osaliselt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus (jõust. 27.12.2020 ; saliselt 01.04.2021 ) RT I, 17.12.2020, 525.02.2021. Justiitsministeerium. Tühja kasseti tasu määrad alates 1. aprillist 2021
MAI 


01.05.2021 jõustub

Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 04.01.2021, 1

RT seadusuudis 

Seaduse eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest ajakohastada, korrastada ja lihtsustada kaubanduse valdkonna õiguslikku regulatsiooni. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks kaubandustegevuse seadus (edaspidi KaubtS) ning muudetakse KaubtS-ga puutumuses olevaid seadusi, sh täpsustatakse regulatsioone ja täiendatakse neid rakendamiseks asjakohaste mõistetega.

Arvestades, et õigusruum on edasi arenenud, ei anna KaubtS enam lisandväärtust kaubanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate tegevuse, sh toote ja teenuse nõuetele vastavuse tagamise, samuti kohustuste osas suhetes tarbijaga, avaliku korra tagamiseks, vaid dubleerib majandustegevusele teiste seadustega kehtestatud reegleid.


2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta mais  (2020 seadusuudiseid vaata siit) 

01.05.2021 jõustub osaliselt Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (jõust. 14.12.2020;  osaliselt 01.05.2021) RT I, 04.12.2020, 1 

26.05.2021 jõustub osaliselt Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust.  18.05.2020; osaliselt 26.05.2021)   RT I, 17.05.2020, 1
JUULI 


01.07.2021 (osaliselt 01.01.2022) jõustub

Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus

RT I, 23.02.2021, 1

RT seadusuudis

Eesmärk on võtta üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine ja kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus.2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta juulis  (2020 seadusuudiseid vaata siit) 

01.07.2021 jõustub osaliselt Vedelkütuse seaduse muutmise seadus ( jõust 01.04.2020; osaliselt 01.07.2020, 01.07.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 ja 01.01.2028) RT I, 24.03.2020, 1

2022

 

 01.01.2022 (osaliselt 01.07.2021) jõustub

Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus

RT I, 23.02.2021, 1

RT seadusuudis

Eesmärk on võtta üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine ja kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus.


01.01.2022 (osaliselt  01.01.2021) jõustub

Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

RT I, 08.12.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on viia MPõS kooskõlla alates 1. jaanuarist 2022 kohaldatava EL-i mahepõllumajanduse määrusega, mille eesmärk on kõrvaldada Euroopa Liidu mahetootmise arengu takistused, tagada aus konkurents põllumajandustootjatele ja ettevõtjatele, tõsta tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu ning viia õigusaktid kooskõlla Lissaboni lepinguga. Lõpptulemuseks peaksid olema lihtsamad normid, tõhusamad protsessid ning tarbija jaoks usaldusväärsed tooted.01.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

 

Seaduse eesmärk on suurendada vanemate võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks, luues vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi enam valikuvõimalusi ning soodustades hoolduskoormuse jagamist ema ja isa vahel. Samuti ühtlustatakse erinevate vanemapuhkuste ja -hüvitiste põhimõtted, tuues hüvitiste arvestamise ja maksmise Sotsiaalkindlustusametisse (edaspidi SKA).

 PHS-i muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) raames viiakse ellu vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi II etapi muudatused:
-rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis liidetakse vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi;
-luuakse võimalus vastavalt isiku soovile võtta vanemahüvitist välja kalendripäevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni;
-luuakse vanemahüvitise samaaegse maksmise võimalus mõlemale vanemale kuni kahe kuu ulatuses;
muudetakse lapsepuhkuse tingimusi;
-laiendatakse lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigust hoolduspere vanematele ning kõigile alaealise uude perre lapsendajatele;
-luuakse erisused surnuna sündinud laste, enneaegsete laste ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike vanematele.