xLaw kasutajal on võimalus  xLaw RT keskkonnas vaadata seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid  muudetud seaduse § , lg, p juurest ( vaata xLaw RT siit)
2021 

04.01.2021. Postimees. Uued seadused hakkasid kehtima

2021 JAANUAR  jõustunud seadused ( sh  2019  ja 2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aastal )  vaata siit 

 2021 VEEBRUAR - APRILL jõustunud seadused- vaata siit 


 


MAI 


01.05.2021 jõustub

Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 04.01.2021, 1

RT seadusuudis 

Seaduse eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest ajakohastada, korrastada ja lihtsustada kaubanduse valdkonna õiguslikku regulatsiooni. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks kaubandustegevuse seadus (edaspidi KaubtS) ning muudetakse KaubtS-ga puutumuses olevaid seadusi, sh täpsustatakse regulatsioone ja täiendatakse neid rakendamiseks asjakohaste mõistetega.

Arvestades, et õigusruum on edasi arenenud, ei anna KaubtS enam lisandväärtust kaubanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate tegevuse, sh toote ja teenuse nõuetele vastavuse tagamise, samuti kohustuste osas suhetes tarbijaga, avaliku korra tagamiseks, vaid dubleerib majandustegevusele teiste seadustega kehtestatud reegleid.


01.05.2021 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

RT I, 23.03.2021, 1

RT seadusuudis

Seadusega antakse energia aktsiisivabastuse luba taotlevatele ja luba omavatele ettevõtjatele suuremaks paindlikkuseks hinnata aktsiisisoodustusele kvalifitseerumise hindamisperioodi pikkust. Kui kehtiv seadus annab võimaluse hinnata elektrointensiivsust ja gaasitarbimise intensiivsust viimase lõppenud majandusaasta andmete alusel, siis muudatusega saab ettevõtja vabalt valida hindamisperioodi pikkuseks lõppenud üks kuni neli järjestikkust majandusaastat.


01.05.2021 (osaliselt 01.01.2022) jõustub

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT seadusuudis
RT I, 21.04.2021, 1

Seadusega luuakse seaduslik alus COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seonduvate meetmete kasutuselevõtuks, mille rahaline pool tagatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvega. Seaduses nähakse ette mitu COVID-19 seotud regulatsiooni, mis on vajalikud selleks, et isikutel oleks tagatud sujuv asjaajamine haldusorganitega või tagatud võimalus puududa töölt lähikontaktseks olemise tõttu ja saada haigushüvitist juba teisest haiguslehe päevast alates.

15.05.2021 (osaliselt 01.01.2022) jõustub

Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus

RT I, 05.05.2021, 1

RT seadusuudis 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid (EL) 2018/851, 2018/852 ja 2018/850.  Seaduse eesmärk on kehtestada meetmeid, millega välditakse ja vähendatakse jäätmete tekitamist ning jäätmete tekitamise ja käitlemise negatiivset keskkonnamõju.

2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta mais (2020 seadusuudiseid vaata siit) 

01.05.2021 jõustub osaliselt  Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus  (jõust. 16.04.2021; osaliselt 01.05.2021)  RT I, 06.04.2021, 1

01.05.2021 jõustub osaliselt Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (jõust. 14.12.2020;  osaliselt 01.05.2021) RT I, 04.12.2020, 1 

26.05.2021 jõustub osaliselt Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust.  18.05.2020; osaliselt 26.05.2021)   RT I, 17.05.2020, 1JUUNI


 


03.06.2021 jõustub

Tolliseaduse muutmise seadus

RT I, 12.05.2021, 6


Seaduse eesmärgid:

1) Väikesaadetiste tõrgeteta tollivormistus

2021.a 1. juulil hakkavad kõik EL-i liikmesriigid maksustama väikese väärtusega saadetisi ühte moodi ning kaob kuni 22 eurot maksva saadetise käibemaksumaksuvabastus.

2) Tolliseaduse kooskõlla viimine sularaha kontrolli määrusega

2021. a suvel jõustub uus EL sularaha kontrolli määrus, mis sätestab kirjaliku deklareerimise nõude EL tasandil, seega riigisisesed vastavad sätted ei saa paralleelselt kehtima jääda. Tolliseaduse muudatusega viiakse riigisisene õigus ELi normidega kooskõlla ja tunnistatakse üleliigsed tolliseaduse sätted kehtetuks. Lisaks pikendatakse võrreldes kehtiva normiga, milleks on 48 tundi, sularaha tolli poolt kinni pidamise õigust 3 tööpäevani. Liidu õigus annab liikmesriikidele võimaluse sätestada kinnipidamise ajaks kuni 30 päeva.30.06.2021 jõustub osaliselt
 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 24.04.2021, osaliselt 30.06.2021 ja 01.01.2022) RT I, 14.04.2021, 1


JUULI 


01.07.2021 (osaliselt 01.01.2022) jõustub

Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus

RT I, 23.02.2021, 1

RT seadusuudis

Eesmärk on võtta üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine ja kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus.2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta juulis  (2020 seadusuudiseid vaata siit) 

01.07.2021 jõustub osaliselt Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus 

(jõust 05.04.2021, osaliselt 01.07.2021, 01.01.2022) 

RT I, 26.03.2021, 1


01.07.2021 jõustub osaliselt Vedelkütuse seaduse muutmise seadus ( jõust 01.04.2020; osaliselt 01.07.2020, 01.07.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 ja 01.01.2028) RT I, 24.03.2020, 1
2022


01.01.2022 (osaliselt  01.01.2021) jõustub

Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

RT I, 08.12.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on viia MPõS kooskõlla alates 1. jaanuarist 2022 kohaldatava EL-i mahepõllumajanduse määrusega, mille eesmärk on kõrvaldada Euroopa Liidu mahetootmise arengu takistused, tagada aus konkurents põllumajandustootjatele ja ettevõtjatele, tõsta tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu ning viia õigusaktid kooskõlla Lissaboni lepinguga. Lõpptulemuseks peaksid olema lihtsamad normid, tõhusamad protsessid ning tarbija jaoks usaldusväärsed tooted.


01.01.2022 jõustub 
Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seadus

RT I, 20.04.2021, 2
RT seadusuudis

Seaduse kohaselt saab peamiseks suhtluskanaliks riigi ja kaitseväekohustuslase vahel riigikaitsekohustust puudutavates küsimustes riigiportaal. Eesti teabevärav eesti.ee võimaldab sihtrühma kuuluvate isikutega efektiivsemalt suhelda. Seadusemuudatuse eesmärgiks on vähendada paberil saadetavate dokumentide hulka ning kiirendada info adressaadini jõudmise protsessi.


01.01.2022 jõustub osaliselt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2021; osaliselt 01.01.2022) RT I, 21.04.2021, 1


01.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

 

Seaduse eesmärk on suurendada vanemate võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks, luues vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi enam valikuvõimalusi ning soodustades hoolduskoormuse jagamist ema ja isa vahel. Samuti ühtlustatakse erinevate vanemapuhkuste ja -hüvitiste põhimõtted, tuues hüvitiste arvestamise ja maksmise Sotsiaalkindlustusametisse (edaspidi SKA).

 PHS-i muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) raames viiakse ellu vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi II etapi muudatused:
-rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis liidetakse vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi;
-luuakse võimalus vastavalt isiku soovile võtta vanemahüvitist välja kalendripäevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni;
-luuakse vanemahüvitise samaaegse maksmise võimalus mõlemale vanemale kuni kahe kuu ulatuses;
muudetakse lapsepuhkuse tingimusi;
-laiendatakse lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigust hoolduspere vanematele ning kõigile alaealise uude perre lapsendajatele;
-luuakse erisused surnuna sündinud laste, enneaegsete laste ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike vanematele.

 

01.01.2022 jõustub osaliselt Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus (jõust 05.04.2021, osaliselt 01.07.2021, 01.01.2022) RT I, 26.03.2021, 1

01.01.2022 jõustub osaliselt Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus (jõust 01.07.2021, osaliselt 01.01.2022) RT I, 23.02.2021, 1

01.01.2022 jõustub osaliselt Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 24.04.2021, osaliselt 30.06.2021 ja 01.01.2022) RT I, 14.04.2021, 1        

2023


 01.01.2023 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024)  RT I, 09.04.2021, 1

2024


 01.01.2024 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1