Eesti Advokatuuri arvamus kohtute infosüsteemi eelnõu kohta

Eesti Advokatuur palub mitte kehtestada õiguslikke piiranguid avalikustamisele kuuluvate kohtulahendite andmete masintöödeldavusele ja ühtlasi loobuda käesoleval aastal praktikas rakendatud vastavatest tehnilistest meetmetest.

Justiitsministrile saadetud 06.08.2020  arvamuses  märgib Eesti Advokatuur, et kohtulahendite kättesaadavus masintöödeldaval kujul on oluline väärtus, millel on täiesti konkreetne praktiline väljund nii avaliku võimu teostamisel (sh haldus- ja kohtumenetluses), õigusteenuse osutamisel kui ka õigus- ja sotsiaalteaduste valdkonna pedagoogilises ja akadeemilises töös. Kohtute infosüsteemi poolt varasemalt võimaldatud juurdepääs kohtuandmetele on andnud võimaluse kasutada tööriistu, mis soodustavad õiguse rakenduspraktika ühtlustumist ja õigusemõistmise kvaliteedi tõusu. 

Samuti on arvamuses osutatud eelnõu seletuskirja kahele detailile. Seletuskirjas on märgitud, et halduskukud ei suurene, kuid  arvestamata on jäetud andmete masintöödeldavusele rajanevate rakenduste kasutamisest loobumisest tingitud täiendav aja- ja tööjõukulu jms) ja teiselt poolt on see  alarmeeriv selles tähenduses, et viitab kavatsuse puudumisele rakendada täiendavaid meetmeid isikuandmete eemaldamiseks avalikustamisele kuuluvatest kohtulahenditest.  Korrektne pole ka seletuskirja väide, et eelnõul ei ole puutumust Euroopa Liidu õigusega, kuna määruse regulatsioonil on vahetu puutumus EL direktiividega 2019/1024 (mis kuulub liikmesriikide poolt üle võtmisele hiljemalt 17.07.2021.a.), 2013/37/EL ja 2003/98/EÜ.

Eesti Advokatuur märgib, et antud eelnõule seni avalikkuse kaudu esitatud tagasiside osutab vajadusele kohtute infosüsteemile juurdepääsu mõjutavaid algatusi põhjalikumalt kaaluda (sh mõjutatud osapooli paremini kaasata) ja taotletud eesmärke,  lahendusviise paremini selgitada ning loodab, et  eelnimetatud probleemid saavad juba lähitulevikus kohase ja adekvaatse lahenduse.


Kohtute infosüsteemi põhimääruse muutmine - Eesti Advokatuuri arvamus 06.08.2020.

 

07.08.2020. ERR. Advokatuuri esimees kritiseeris kohtute infosüsteemi eelnõudJustiitsministeerium plaanib määruse muudatust, mille järgi ei antaks enam Riigi Teatajas avaldatavaid kohtulahendeid ja istungiandmeid avaandmetena kasutamiseks. Riigi Teataja veebilehel kohtulahenditele on lisatud juba 08.05.2020 robotlõks (CAPTCHA ), millega on    masintöötlemisest ja sellega seonduvast (nii mitte-ärilisest ja ärilisest) kasutusest on välistatud lisaks isikuandmetele ka muud infosüsteemi talletatud andmed, eelkõige kohtulahendite tekstid.

xLaw rakendus on oma mitmete võimalustega olnud juba üle 3 aasta juristidele abiks õiguse tõlgendamisel, muuhulgas on võimalik käänetest sõltumatult otsida kohtulahendeid sõna või fraasi järgi. xLaw rakendust kasutab igapäevaselt üle 1500 juristi, muuhulgas üle 50 advokaadibüroo ja kõik Eesti kohtud.

 

 Teemaga seotud varasemad artiklid:  

01.08.2020 . Postimees. Majandusministeerium tegi Aegi eelnõu maatasa

24.07.2020. Postimees. Avaandmete lukkupanek raskendab kohtute tööd

24.07.2020. DigiPRO Geenius. Kohtute avaandmed pandi lukku juba enne Raivo Aegi esitatud seaduse jõustumist

24.07.2020. ERR. Avaandmete lukkupanek raskendaks ka kohtute tööd

25.07.2020. Sakala. Postimees. Vaba mõte. Salajane kohtupidamine 

26.07.2020. ERR. „Olukorrast riigis": riik peaks kohtute avaandmetele ligipääsu suurendama

26.07.2020. ERR. "Samost ja Sildam": ametnikud ja poliitikud on võtnud suuna vabaduste piiramisele
MKM ei kooskõlastanud kohtute avaandmete lukkupanekut

01.08.2020 Postimees märgib artiklis „ Majandusministeerium tegi Aegi eelnõu maatasa“, et Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem jättis kooskõlastamata justiitsminister Raivo Aegi eelnõu, millega muudetaks kohtute infosüsteemi avaandmed masinloetamatuks.

«Riigi Teataja kohtulahendite otsingumootoris kasutatava robotilõksu rakendamise tulemuseks on olukord, kus masintöötlematuks ei muutu mitte ainult kohtulahendites sisalduvad isikuandmed, vaid kohtulahendid tervikuna,» märkis Siem 01.08.2020 Postimehes. Ta märkis, et töökoormuse suurenemisele on viidanud meedia vahendusel nii kohtute esindajad individuaalselt kui ka Eesti Kohtunike Ühing. Ettevõtja Evert Nõlv töötas kolm aastat tagasi välja kohtute avaandmete töötlemiseks mõeldud rakenduse xLaw, mis on juristidele abiks pretsedentide otsimisel ning võimaldab muu hulgas teha andmebaasist käänetest sõltumatuid märksõnaotsinguid. Rakendust kasutab iga päev üle 1500 juristi, muu hulgas üle 50 advokaadibüroo ja kõik Eesti kohtud. Harju maakohtu tsiviilkohtunik Merit Helm ja ka ­Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Tartu ringkonnakohtu kohtunik Indrek Parrest ütlesid eelmisel nädalal Postimehele, et xLaw hõlbustab nende iga­päevatööd märgatavalt ja avaandmete lukkupanek oleks neile tagasiminek.

 

 

24.07.2020  avaldati Postimees artiklis „Avaandmete lukkupanek raskendab kohtute tööd“ ,  et kuigi eelnõu jätab mulje, et kohtute avaandmed muudetakse masinloetamatuks pärast määruse jõustumist, ei saa neid andmeid Riigi Teatajas masintöödelda juba üle kahe kuu.

Kohtunik Merit Helm ütles 24.07.2020 Postmehe artiklis, et tema jaoks oli xLaw tulek tõeline tiigrihüpe ning Eesti Kohtunike Ühingu esimees,   kohtunik Indrek Parrest avaldas lootust, et suudetakse leida mõistlik lahendus ja kohtutel on ka edaspidi võimalik kasutada automatiseeritud süsteeme asjakohase kohtupraktika leidmiseks.

Vaata teema kohta ka: Avaandmed, robotlõks ja õigustehnoloogia Eestis.


2020 I poolaastal valmis 6 uut xLaw funktsiooni

 

xLaw rakendus  on 2020 I poolaastal   täienenud  6  UUE FUNKTSIOONIGA:


xLaw RK moodulis -   

Riigikohtu lahendite ristviited  

xLaw RT moodulis (seaduste paragrahvide juures ) - 

 § tõlge vene keelde


xLaw Legal moodulis - 

Tarbijavaidluste komisjoni otsuste otsing 

Töövaidluskomisjoni otsing 

Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuste otsing 

Õiguskantsleri seisukohtade otsing
Valminud on  uued xLaw KASUTUSJUHENDID:  

xLaw konto loomise juhend

xLaw kasutaja kommentaaride sisestamise juhend

xLaw kasutaja kommentaaride otsingu juhendxLaw UUDISKIRJAD:  

xLaw UUDISKIRI – juuni 2020 (kliendile)

xLaw UUDISKIRI – aprill 2020  (kliendile)

xLaw UUDISKIRI – märts 2020 (kliendile)

xLaw KOV UUDISKIRI – märts 2020 (kohaliku omavalitsuse töötajale)17.04.2020 möödus 5 aastat Eesti esimese unikaalse  õigustehnoloogia rakenduse xLaw esimesest versioonist.  Meil on hea meel tõdeda, et xLaw on saanud professionaalse õigusspetsialisti igapäevaseks töövahendiks. Vaata  


xLaw on alates 17.04.2020 ka  Facebookis.  


12.03.2020 - 17.05.2020 kehtinud eriolukorra ajal  tõusetus palju selliseid õigusprobleeme, mis on vajalikud ka igapäevases õigustöös. Eriolukorra Õigusuudistes on kajastatud olulisi õigusküsimusi, advokaatide seisukohti, riigiasutuste kommentaare jms. Vaata Eriolukorra õigusuudised   


2020 seaduste uudised- vaata siit 

xLaw RT rakenduses  enam kui 30 000 seletuskirja väljavõtet otse paragrahvi juures
(sätetepõhiselt kõik 2012- 2020.a seaduste eelnõude seletuskirjad, osaliselt ka vanemad)   

xLaw pikaajaliste klientide tagasiside

xLaw rakenduse tutvustus