Perekonnaseaduse kommentaarid avaldati xLaw rakenduses


xLaw viib seaduste kommenteerimise uuele tasemele!


Meil on hea meel teatada, et esmakordselt on ilmunud Perekonnaseaduse kommentaarid. 

Kehtiv perekonnaseadus jõustus 01.07.2010 ning selle 10 aasta jooksul ei ole seaduse kommentaare ilmunud.

xLawPublishing poolt välja antud Perekonnaseaduse kommentaaride puhul on tegemist esimese omataolise seaduse kommentaariga, mis on loodud spetsiaalselt xLaw jaoks - iga paragrahvi kohta saab selgitust lugeda mugavalt paragrahvi juures.

Perekonnaseaduse kommentaaride autor on vandeadvokaat Viktor Turkin, kellel on ligi 20 aastat perekonnaõiguse kogemust ning kes on ka varem kehtinud perekonnaseadust kommenteerinud (Turkin, V. Perekonnaseadus. Kommentaarid ja selgitused. Tallinn, 2007)

Perekonnaseaduse kommentaarid on kõikidele xLaw lepingulistele kasutajatele tasuta kättesaadavad xLaw RT moodulis (riigiteataja.ee - PKS) iga paragrahvi juures hallile nupule klikkides - alamsektsioonis „Kommenteeritud   väljaanne“ : 
Viktor Turkin. Perekonnaõiguse kommentaarid. xLawPublishing 2020*. VAATA -Tutvustus ja kasutatud kirjandus SIIT   

*   Teose elektroonilise levitamise ainuõigus kuulub ExtendLaw OÜ-le.


xLaw rakendus võimaldab mugavalt sätetepõhist (§, lg, p) tõlgendust, mis teeb õigustöö veelgi efektiivsemaks. Otse seaduse § juurest on võimalik lugeda selle § kohta käivaid kommentaare, artikleid, seaduse eelnõude seletuskirju, tõlget inglise ja vene keelde, otsida sättega seotud kohtulahendeid, võrrelda § redaktsiooni erinevatel aegadel jpm.  

Meie eesmärgiks on, et oma ala asjatundjate poolt koostatud seaduste kommenteeritud väljaanded oleksid mugavalt kasutatavalt otse seadusesätete juures. Koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga on kõigil xLaw kasutajatel juba varasemalt tasuta ligipääs ka liikluskindlustuse seaduse kommentaaridele LKindlS paragrahvide juures. Vaata siit

xLaw on populaarne õiguse tippspetsialistide seas. xLaw rakendust kasutavad Igapäevaselt nii advokaadid, kohtunikud, prokurörid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notarid kui ka juristid era- ja avalikust sektorist. Kutsume üles oma kogemusi jagama ja õigussisu looma! Oodatud on seaduste või üksikute paragrahvide kommentaarid, analüüsid ning õigusprobleemide käsitlused/arvamused kõikide õigusvaldkondade kohta.     
Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com pealkirjaga " Autor"


NÄIDE: xLaw RT moodulis:
Viktor Turkin. Perekonnaõiguse kommentaarid. xLawPublishing 2020


xLaw Tudengipakett – õigusteaduse üliõpilastele TASUTA

ExtendLaw võimaldab õigusteaduse tudengitele 2020/2021 õppeaastal tasuta ligipääsu xLaw rakenduse osadele funktsioonidele.

Vaata tasuta xLaw Tudengipaketi kasutamise eeldusi, tingimusi ja funktsioone SIIT


Kõikidel tudengitel on võimalik tellida xLaw täisversioon Tudengisoodustusega. Vaata SIIT 

 

 


Näide xLaw RT moodulis: 


Näide xLaw EU moodulis: 
Näide xLaw Legal moodulis kuuluvad xLaw Tudengipaketti kõikide kohtuastmete kohtulahendite otsingud ja seaduste otsing. Teistele  otsingute ligipääsuks - Telli xLaw tundengisoodustusega. Vaata siit.Eesti Advokatuuri arvamus kohtute infosüsteemi eelnõu kohta

Eesti Advokatuur palub mitte kehtestada õiguslikke piiranguid avalikustamisele kuuluvate kohtulahendite andmete masintöödeldavusele ja ühtlasi loobuda käesoleval aastal praktikas rakendatud vastavatest tehnilistest meetmetest.

Justiitsministrile saadetud 06.08.2020  arvamuses  märgib Eesti Advokatuur, et kohtulahendite kättesaadavus masintöödeldaval kujul on oluline väärtus, millel on täiesti konkreetne praktiline väljund nii avaliku võimu teostamisel (sh haldus- ja kohtumenetluses), õigusteenuse osutamisel kui ka õigus- ja sotsiaalteaduste valdkonna pedagoogilises ja akadeemilises töös. Kohtute infosüsteemi poolt varasemalt võimaldatud juurdepääs kohtuandmetele on andnud võimaluse kasutada tööriistu, mis soodustavad õiguse rakenduspraktika ühtlustumist ja õigusemõistmise kvaliteedi tõusu. 

Samuti on arvamuses osutatud eelnõu seletuskirja kahele detailile. Seletuskirjas on märgitud, et halduskukud ei suurene, kuid  arvestamata on jäetud andmete masintöödeldavusele rajanevate rakenduste kasutamisest loobumisest tingitud täiendav aja- ja tööjõukulu jms) ja teiselt poolt on see  alarmeeriv selles tähenduses, et viitab kavatsuse puudumisele rakendada täiendavaid meetmeid isikuandmete eemaldamiseks avalikustamisele kuuluvatest kohtulahenditest.  Korrektne pole ka seletuskirja väide, et eelnõul ei ole puutumust Euroopa Liidu õigusega, kuna määruse regulatsioonil on vahetu puutumus EL direktiividega 2019/1024 (mis kuulub liikmesriikide poolt üle võtmisele hiljemalt 17.07.2021.a.), 2013/37/EL ja 2003/98/EÜ.

Eesti Advokatuur märgib, et antud eelnõule seni avalikkuse kaudu esitatud tagasiside osutab vajadusele kohtute infosüsteemile juurdepääsu mõjutavaid algatusi põhjalikumalt kaaluda (sh mõjutatud osapooli paremini kaasata) ja taotletud eesmärke,  lahendusviise paremini selgitada ning loodab, et  eelnimetatud probleemid saavad juba lähitulevikus kohase ja adekvaatse lahenduse.


Kohtute infosüsteemi põhimääruse muutmine - Eesti Advokatuuri arvamus 06.08.2020.

 

07.08.2020. ERR. Advokatuuri esimees kritiseeris kohtute infosüsteemi eelnõud


10.08.2020. Postimees. Advokatuur palub justiitsministeeriumil kohtute avaandmeid mitte sulgedaJustiitsministeerium plaanib määruse muudatust, mille järgi ei antaks enam Riigi Teatajas avaldatavaid kohtulahendeid ja istungiandmeid avaandmetena kasutamiseks. Riigi Teataja veebilehel kohtulahenditele on lisatud juba 08.05.2020 robotlõks (CAPTCHA ), millega on    masintöötlemisest ja sellega seonduvast (nii mitte-ärilisest ja ärilisest) kasutusest on välistatud lisaks isikuandmetele ka muud infosüsteemi talletatud andmed, eelkõige kohtulahendite tekstid.

xLaw rakendus on oma mitmete võimalustega olnud juba üle 3 aasta juristidele abiks õiguse tõlgendamisel, muuhulgas on võimalik käänetest sõltumatult otsida kohtulahendeid sõna või fraasi järgi. xLaw rakendust kasutab igapäevaselt üle 1500 juristi, muuhulgas üle 50 advokaadibüroo ja kõik Eesti kohtud.

 

 Teemaga seotud varasemad artiklid:  

01.08.2020 . Postimees. Majandusministeerium tegi Aegi eelnõu maatasa

24.07.2020. Postimees. Avaandmete lukkupanek raskendab kohtute tööd

24.07.2020. DigiPRO Geenius. Kohtute avaandmed pandi lukku juba enne Raivo Aegi esitatud seaduse jõustumist

24.07.2020. ERR. Avaandmete lukkupanek raskendaks ka kohtute tööd

25.07.2020. Sakala. Postimees. Vaba mõte. Salajane kohtupidamine 

26.07.2020. ERR. „Olukorrast riigis": riik peaks kohtute avaandmetele ligipääsu suurendama

26.07.2020. ERR. "Samost ja Sildam": ametnikud ja poliitikud on võtnud suuna vabaduste piiramisele