2022


xLaw RT (Riigi Teataja) moodulisse on seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted lisatud muudetud seaduste sätete juurde (kliki hallile nupule §-de juures.

Seaduse eesmärk, uued terminid ja vastavus EL õigusele on toodud seaduse 1. ptk juures (selle puudumisel § 1juures) .

Vaata, millised uued mõisted on  Eesti seadustes siit.


JAANUAR - MÄRTS 2022 jõustunud seadused vaata siit

APRILL- JUUNI 2022 jõustunud seadused vaata siit 


 

                     JUULI01.07.2022 jõustub 

Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seadus

RT I, 20.06.2022, 4 

RT seadusuudis

2019. aastal jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ. Nimetatud määrust kohaldatakse alates 28. jaanuarist 2022. Seadusega rakendatakse määrusega (EL) 2019/6 vastu võetud nõudeid veterinaarravimitele ning viiakse ravimiseadus (RavS) nimetatud määrusega vastavusse.01.07.2022 jõustub
Söödaseaduse muutmise seadus
RT I, 15.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on viia söödaseadus kooskõlla määrusega (EL) 2019/4, millega kehtestatakse ravimsööda tootmise, turuleviimise ja kasutamise nõuded. Kehtivas õiguses on nõuded sätestatud direktiivis ja liikmesriigid on need üle võtnud oma õigusaktidega, mis ei ole alati taganud nõuete ühetaolist rakendamist kogu EL-is. Ravimsööda kohta kehtestatud ühtsete nõuete rakendamisel EL-is on oluline mõju loomade ja inimeste tervisele ning keskkonna kaitsele.


01.07.2022 jõustub

Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus

RT I, 20.06.2022, 1

RT seadusuudis

Füüsilise isiku maksejõuetusmenetlustes tehakse mitmeid põhimõttelisi muudatusi, millega muudetakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetlused kiiremaks, tõhusamaks, kõikidele osapooltele vähem kulukaks, füüsilisest isikust võlgnikule sobivamaks ja kaasaegsemaks.


01.07.2022 jõustub

Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eriteenistuste ühtlustamine)

RT I, 27.05.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse peamine eesmärk on tagada eriteenistujate võrdne kohtlemine, mõjutades samas teenistujate motivatsiooni, suurendades asutuste vahelist koostööd ja teenistujate rotatsiooni, vähendada bürokraatiat, ametiasutuste töökoormust ja ebamõistliku töö tegemist ning hoida kokku riigi raha.


01.07.2022 jõustub

Käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 09.12.2021, 1

RT seadusuudis

Seadusega võetakse üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine, kuni 150 euro väärtusega saadetised maksustatakse kas impordi hetkel või erikorra alusel. 10 000 euro ületamisel tuleb teise liikmesriigi ettevõtjal tasuda kaugmüügilt käibemaks kauba saaja riigis.  Teatud tingimuste täitmisel on ettevõtjal õigus  ostja poolt kauba või teenuse eest osaliselt või täielikult tasumata jäetud (nn lootusetud võlad) ulatuses oma maksukohustust vähendada. Täpsustatakse käibe maksustatava väärtuse arvestamist kasutatud kauba edasimüügil ning meenemüntide käibemaksuga maksustamisega seonduvat.


09.07.2022 jõustub
Lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 29.06.2022, 1

LennSi ja teiste seaduste muutmise seaduse koostamise eesmärk on korrastada riikliku lennunduse nõudeid, luua alus peamiselt geograafiliste alade ja ajutiste geograafiliste alade kehtestamiseks mehitamata õhusõidukitele lendamise piiramiseks ning korrastada riigikaitselisel eesmärgil õhuruumi kasutamisega seonduvaid nõudeid.


01.07.2022 jõustub osaliselt  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022, osaliselt 13.02.2023) RT I, 30.12.2021, 2, RT seadusuudis

AUGUST01.08.2022 jõustub
Käibemaksuseaduse muutmise seadus
RT I, 04.06.2022, 4
RT seadusuudis

Seadusega kavandatakse käibemaksuseadust täiendada 5%-lise vähendatud käibemaksumääraga. 5%-line määr hakkab kehtima ajakirjandusväljaannetele, mida täna maksustatakse 9%-lise määraga. Muudatuse eesmärk on toetada Ukrainas toimuva sõja osaks oleva infosõja keskkonnas Eesti kvaliteetajakirjanduse kättesaadavust.


01.08.2022 jõustub
Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT seadusuudis
RT I, 30.04.2022, 1

Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (edaspidi direktiiv). Direktiiv näeb ette töötaja suhtes kohaldatavate töötingimustega seotud miinimumnõuded, et tagada töötingimuste piisav läbipaistvus ja prognoositavus. Seadusega viiakse töötaja töötingimustest teavitamine vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Liikmesriikidel tuleb direktiiv oma õigusesse üle võtta hiljemalt 1. augustil 2022. a.

Vaata ka artiklid: 

10.05.2022. Ärileht. 1. augustil jõustuvad töölepingu seaduse suured muudatused
01.08.2022 jõustub
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 15.03.2022, 1
RT seadusuudis
Käesoleval seadusel on kaks peamist eesmärki:
1) Kujundada doktoriõpe ümber nii, et enamusele doktorantidele oleks tagatud nooremteaduri ametikoht ülikoolides, korraliselt positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses või neil oleks sõlmitud tööleping ülikoolivälises asutuses oma doktoritööga seotud valdkonnas. Teisisõnu oleksid doktorandid teadustööd tegevad töötajad oma tööandja juures.
2) Muuta õppelaenusüsteem õppurite jaoks senisest paindlikumaks ja soodsamaks, et toetada kutseõppe õpilasi ja üliõpilasi paremini hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmisel.SEPTEMBER

01.09.2022 jõustub (osaliselt 01.07.2023)

Riikliku perelepitusteenuse seadus

RT I, 10.12.2021, 1
RT seadusuudis

Seaduse  eesmärk on luua riiklik perelepitusteenus, mis võimaldaks   vanemate lahkumineku korral sõlmida laste heaolust lähtuvad kokkulepped lapse elukorraldust puudutavates küsimustes nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal.


01.09.2022 jõustub osaliselt
(jõust. 24.05.2022, osal. 01.10.2022 ja 01.01.2023) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1


OKTOOBER

01.10.2022 jõustub osaliselt (jõust. 24.05.2022, osal. 01.09.2022 ja 01.01.2023) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1


NOVEMBER01.11.2022 jõustub 
Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine)
RT I, 08.06.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse muutmise eesmärk on suurendada alaealiste kaitset seksuaalse kuritarvitamise eest. Eesti on hetkel kehtiva karistusseadustiku alusel vähemuses Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus täiskasvanud isik võib olla seksuaalsuhtes vähemalt neljateistaastase alaealisega. Arvestades alaealiste vastaste seksuaalkuritegude hulka kõikidest seksuaalkuritegudest, on vajalik suurendada alaealiste kaitset kuritegevuse eest, mis avaldab pikaajalist mõju laste arengule ja psüühikale.


15.11.2022 jõustub (osaliselt 01.01.2023 ning tagasiulatuvalt alates 01.01.2022)
Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 

RT I, 22.03.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse ettevalmistamine on tingitud vajadusest vähendada eriotstarbelise diislikütuse väärkasutamist ning tagada EL-i kütuse aktsiisisoodustusi reguleeriva nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ ning EL-i riigiabi valdkonda reguleerivate komisjoni määruste (EL) nr 651/2014 ja (EL) nr 1388/2014 järgimine.


15.11.2022 jõustub

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

RT I, 22.03.2022, 3

ÜPP rakendamisele annavad õigusliku aluse EL-i toimimise lepingu artiklid 32–38. ÜPP on loodud EL-i toimimise lepingu artikli 33 lõikes 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks ning ühise põllumajandustoodete turu toimimise ja arengu tagamiseks. ÜPP-d rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (edaspidi EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (edaspidi EAFRD).
Alates 2011. aastast sai alguse EL-i ÜPP reform, mille käigus vaadati läbi perioodil 2014–2020 rakendatavad meetmed ja nende õiguslik raamistik, haldusmenetlus ja juhtimismehhanismid. EL-i õiguses tehtud muudatuste tõttu on vajalik käesolevas seaduses sätestada rakendatavad meetmed ja teostatavad tegevused EL-i ÜPP rakendamiseks.


01.11.2022  jõustub osaliselt (jõust 13.01.2022Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RT I, 03.01.2022, 1,

RT seadusuudis

    
2023

 

01.01.2023 jõustub
Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seadus
RT I, 29.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega täiendatakse Eesti Rahvusraamatukogu ülesandeid Eesti Hoiuraamatukogu ja selle struktuuriüksuse Eesti Pimedate Raamatukogu seniste ülesannetega, kuna Eesti Hoiuraamatukogu tegevus eraldiseisva riigiasutusena on plaanis lõpetada.


01.01.2023 jõustub
Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse)
RT I, 20.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega luuakse õiguslikud alused Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) laevade üleandmiseks Kaitseväe koosseisu alates 01.01.2023.
Eelnõuga plaanitava muudatuse kohaselt hakkab Kaitsevägi vastutama mereolukorrateadlikkuse loomise, merepiiri valvamise ning merereostuse avastamise ja likvideerimise eest Eesti merealal.


01.01.2023 jõustub 

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 5
RT seadusuudis

Seadusega kehtestatakse pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastus.


01.01.2023 jõustub

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 02.02.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduses käsitletakse pensionide suurendamist läbi baasosa ja rahvapensioni määra tõstmise. Muudatuse eesmärk on tõsta vanemaealiste inimeste majanduslikku heaolu.


01.10.2023 jõustub

Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 05.04.2022, 1

RT seadusuudis

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega luuakse õiguslik alus töövõtuahela ning töökohal viibitud aja kindlaks määramiseks. Töövõtuahela fikseerimiseks luuakse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda rakendus, kus töövõtuahela iga lüli saab märkida ära enda alltöövõtjad. Teabe esitamisel võimaldab rakendus lähtuda äriregistri andmekogus olevatest andmetest. Töökohal viibimise andmete esitamisel võetakse eesmärgiks vältida käsitsi aruandlust ning andmevahetus automatiseerida.


01.02.2023 jõustub

Äriregistri seadus 1

RT I, 05.05.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse peamiseks eesmärgiks on kõikide eraõiguslike juriidiliste isikute registriregulatsiooni ühtlustamine. Registripidamise regulatsioon on praegusel kujul äärmiselt killustatud ja fragmentaarne.


01.01.2023 jõustub osaliselt (jõust. 24.05.2022, osal. 01.09.2022, 01.10.2022) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Veeseaduse muutmise seadus (jõust. 01.10.2021) RT I, 21.09.2021, 3

01.01.2023 jõustub osaliselt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022) RT I, 22.12.2021, 3,  RT seadusuudis

13.02.2023 õustub osaliselt  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022, osaliselt 01.07.2022 jja 13.02.2023) RT I, 30.12.2021, 2, RT seadusuudis

01.05.2023 jõustub osaliselt Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2022, osaliselt 01.05.2024, 01.05.2025 ja 01.05.2026RT I, 14.12.2021, 1,

RT seadusuudis

01.07.2023 jõustub osaliselt Riikliku perelepitusteenuse seadus (jõust 01.09.2022)  RT I, 10.12.2021, 1
2024


01.07.2024 jõustub

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus
RT I, 29.04.2022, 1
RT seadusuudis

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus sätestab tervishoiuteenuse osutajate kohustusliku vastutuskindlustuse (edaspidi vastutuskindlustus) põhimõtted ja korralduse, vastutuskindlustuse süsteemi poolt hüvitamisele kuuluva kahju alused ja ulatuse, vastutuskindlustust puudutavate vaidluste lahendamise korra ning kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaja.01.01.2024 jõustub osaliselt  Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (  (jõust 15.03.2022, osaliselt 01.01.2024)   RT I, 10.03.2022, 2, RT seadusuudis

 01.01.2024 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja  1.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1 

01.01.2026 jõustub osaliselt 
Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust  09.03.2022, osaliselt  01.01.2026) RT I, 27.02.2022, 1, RT seadusuudis