UUED TERMINID EESTI SEADUSTES
2022


  

 01.01.2022 -  uued terminid VÕS-s. 

 Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadusega  (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine)- avaldatud RT I, 24.11.2021, 1;  võeti üle Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 2019/770 ja 2019/771 ning direktiivi 2019/2161 tarbija õiguste direktiivi 2011/83/EL muutmist puudutav osa.  

VÕS – täiendati § -ga 14.2 ning võeti kasututele uued mõisted: 

Digitaalne sisu - andmed, mis on koostatud ja mis antakse üle digitaalsel kujul.

Digitaalne teenus -  teenus, mis võimaldab tarbijal digitaalsel kujul andmeid luua, töödelda või salvestada või neile juurde pääseda, või teenus, mis võimaldab jagada tarbija või muude digitaalse teenuse kasutajate üles laaditud või loodud digitaalsel kujul andmeid või teha nendega muid toiminguid.

Digitaalse elemendiga asi - vallasasi, mis sisaldab digitaalset sisu või digitaalset teenust või millega selline sisu või teenus on ühendatud sellisel viisil, et selle puudumise korral ei täidaks asi oma otstarvet .

Ühilduvus - digitaalse sisu või digitaalse teenuse võime toimida koos sellise riist- või tarkvaraga, millega koos sama liiki sisu või teenust tavaliselt kasutatakse, ilma et oleks vaja digitaalset sisu või digitaalset teenust kohandada.

Kasutusviis -  digitaalse sisu või digitaalse teenuse võime toimida otstarbekohaselt.

Koostalitusvõime - digitaalse sisu või digitaalse teenuse võime toimida koos sellise riist- või tarkvaraga, mis erineb riist- või tarkvarast, millega koos sama liiki sisu või teenust tavaliselt kasutatakse ( § 14.2). 

Vastupidavus -  asja võime säilitada tavapärase kasutamise korral oma funktsioonid ja toimivus (§ 217.1 lg5) .

Digitaalne keskkond -  riistvara, tarkvara ja võrguühendus, mida tarbija kasutab digitaalsele sisule või digitaalsele teenusele juurdepääsuks või selle kasutamiseks.(§ 62.9lg3) 

Paigaldamine -  digitaalse sisu või digitaalse teenuse sidumine ja ühendamine tarbija digitaalse keskkonna osadega selliselt, et sisu või teenust saaks kasutada käesolevas jaos sätestatud lepingutingimustele vastavalt ( § 62.9). 07.01.2022-  uued terminid  AutÕS-s

Seoses Autoriõiguse seaduse muutmise seadusega (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine), mis jõustus 07.01.2022  (RT I, 28.12.2021, 1)on täpsustatud mõisteid AutÕS-s: 

Teksti- ja andmekaeve - automatiseeritud analüüsimeetod, millega analüüsitakse digitaalkujul tekste ja andmeid, et saada teavet muu hulgas mustrite, suundumuste ja korrelatsioonide kohta. 

Teadusasutus -  teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 1. lõikes nimetatud juriidiline isik, sealhulgas ülikool ja selle raamatukogu, samuti teadusinstituut või muu asutus, mille peamine eesmärk on teha teadusuuringuid või tegeleda õppetööga, mis hõlmab ka teadusuuringuid, ja ta teeb seda mittetulunduslikul alusel või reinvesteerides kogu kasumi oma teadusuuringutesse või täites avalikes huvides olevaid ülesandeid nii, et teadusuuringute tulemused ei ole soodustingimustel kättesaadavad ettevõtjale, kellel on otsustav mõju sellise asutuse üle.


Kultuuripärandiasutus - avalik raamatukogu, muuseum, arhiiv või filmi- või audiopärandi säilitamisega tegelev asutus. ( §17.1)  

Laiendatud kollektiivne litsentsileping-   olemuse ja sõlmimise tingimused sätestab AutÕS § 57.1 

Kaubanduskäibest väljas olev õiguste objekt - olemuse ja sõlmimise tingimused sätestab AutÕS § 57.2

Platvormipakkuja - sellise infoühiskonna teenuse osutaja, mille peamine või üks peamisi eesmärke on talletada ja teha üldsusele juurdepääsetavaks suur hulk teenuse kasutajate poolt üles laaditud õiguste objekte, mida teenuse osutaja otsese või kaudse tulu saamise eesmärgil korrastab ja reklaamib (AutÕS § 57.8)    

Ajakirjandusväljaanne - peamiselt ajakirjanduslikku laadi kirjalike teoste kogumik, mis võib hõlmata ka muid teoseid või materjale ( vt AutÕS § 73.2) 

Internetipõhine kõrvalteenus - internetipõhine teenus, mis seisneb avalikkusele televisiooni- või raadioteenuse osutaja poolt või kontrolli all ja vastutusel tele- või raadioprogrammi või selle programmiga seotud muu materjali pakkumises samal ajal programmi edastamisega televisiooni- või raadioteenuse osutaja poolt või kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast edastust ( AutÕS § 73 lg 7). 

Otseedastamine - tehniline protsess, mille käigus televisiooni- või raadioteenuse osutaja edastab oma programmi sisaldavaid signaale muudele organisatsioonidele kui televisiooni- või raadioteenuse osutajad (signaali levitajatele) sellisel viisil, et programmi sisaldavad signaalid ei ole edastamise ajal üldsusele juurdepääsetavad ( AutÕS § 10.4) .

KabSat 2-direktiivist tulenevalt on veel täpsustatud „kaabellevi kaudu taasedastamise“ mõistet, mis sisaldub juba kehtivas õiguses (§ 10.3 lg 2) ning lisatud on üldisem „taasedastamise“ mõiste (§ 10.3 lg 1).

 

01.01.2022 - uus termin KoPS-s 

Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadusega ( RT I, 22.12.2021, 4) võeti kastutusele uus termin: 

Täiendav fondipensionTegemist on tähtajalise pensioniga vabatahtlikest pensionifondidest, mille osakuomanik võib vabatahtliku kogumispensioni saamiseks valida ( vt KoPS § 60.1) 01.01.2022  - uus termin  PKS-s 

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega ( RT I, 22.12.2021, ) muudeti alaealisele lapsele elatise kinldaksmääramise korda ning võeti kasutusele uus termin: 

 

Elatise baassumma - Igakuise elatise arvutamise aluseks on baassumma. Baassumma ühe lapse kohta on 200 eurot, mida indekseeritakse iga aasta 1. aprillil Statistikaameti poolt ametlikult avaldatud eelneva aasta tarbijahinnaindeksi muutusega. Pärast indekseerimist loetakse järgmisel aastal baassummaks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud baassumma (PKS § 101 lg3).


 

01.01.2022  - uued terminid RVS-s 

Riigivaraseaduse muutmise seadusega (RT I, 28.12.2021, 2)    lisati uute mõistetena: 

Osaluspoliitika põhimõtted - Vabariigi Valitsus kinnitab riigivara valitseja kohustuse järgimiseks äriühingutes osalemisel osaluspoliitika põhimõtted, mida uuendatakse vähemalt igal viiendal aastal.(RVS § 8)  

Omaniku ootused - Omaniku ootustega määratletakse äriühingule riiklike arengukavade eesmärkidest ja tegevustest lähtudes ülesanded ja eesmärgid, millest äriühingud peavad oma strateegiate/arengukavade ja eelarvete kujundamisel lähtuma. ( vt RVS § 88 lg 1 p. 7.1 ja 7.2)13.01.2022  - uus termin RavS-s 

Ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega (RT I, 03.01.2022, 2) sätestati uus termin: 

 Haiglaerand - erandkorras uudse ravimi (edaspidi haiglaerandi ravim) valmistamine ja kasutamine Eestis eriarsti individuaalse tellimuse alusel ja tema kutsealasel vastutusel konkreetse patsiendi raviks haiglas (RavS § 9.2).13.01.2022 - uus termin SadS-s 

Sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusega (RT I, 03.01.2022, 3)   võetakse kasutusele uus mõiste: 

Laevajäätmed – kõik jäätmed, mis tekivad veesõiduki töö käigus või lastimis-, lossimis- ja koristustööde ajal, sealhulgas lastijäätmed, ja mis kuuluvad rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi MARPOL) I, II, IV, V ja VI lisa kohaldamisalasse, ning kutselisel kalapüügil püügivahendiga passiivselt püütud jäätmed ( SadS § 2 p. 19)