2024 jõustuvad seadused
 


01.01.2024 jõustub

Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 06.07.2023, 5

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse kohalike omavalitsuste üksustele (edaspidi KOV) tulumaksu eraldamise põhimõtteid. Suurendatakse 2024. a residendist füüsilise isiku riiklikult pensionilt eraldatavat tulumaksu 2,5%-ni ja vähendades samal ajal muust maksustatavast tulust, välja arvatud kohustuslik ja täiendav kogumispension ning vara võõrandamisest saadud kasult eraldatavat tulumaksu 11,89%-ni. Muudatusega suureneb vähem tulukate KOV-ide tulumaksu laekumine ja samavõrra väheneb tulukamate KOV-ide tulumaksu laekumine, mis tähendab eeldatava tulumaksu laekumise aastase kasvu vähenemist.


01.01.2024 jõustub

Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 06.07.2023, 3

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on luua tasakaalustatum ja riigieelarve seisukohast jõukohasem peretoetuste süsteem, kus hüved on eri laste arvu ja vanemate arvuga perede vahel jagunenud õiglasemalt.

Alates 1. jaanuarist 2024 suureneb elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus. Lasterikka pere toetuse suurus saab 3–6 lapse puhul olema 450 eurot kuus ning 7 ja enama lapse puhul 650 eurot kuus.

ERR 14.06.2023 Riigikogu võttis vastu perehüvitisi vähendava seaduse


01.01.2024 jõustub

Hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus

RT I, 01.07.2023, 3

RT seadusuudis

Seadusega kavandatakse hasartmängumaksu seaduses (edaspidi HasMMS) erinevate mänguliikide maksumäärade tõus, mille peamiseks eesmärgiks on riigieelarve tulu suurendamine, et kindlustada Eesti julgeolek ning tagada riigirahanduse jätkusuutlikkus. Viimati nimetatud kaks olulist eesmärki on valitsuse prioriteet.


01.01.2024 jõustub (osal. 01.01.2025)

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 01.07.2023, 2

RT seadusuudis

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse kohaselt on alates 2024. aasta 1. jaanuarist käibemaksu standardmäär 22 protsenti senise 20 protsendi asemel ja alates 2025. aasta 1. jaanuarist tõuseb majutusele kehtiv soodusmäär 9 protsenti 13 protsendi peale ja ajakirjanduse soodusmäär 5 protsendilt 9 protsendile.

Muudatuste peamine eesmärk on riigieelarve tasakaalu poole liikumine riigitulude laekumise suurendamise kaudu. Teisene eesmärk on muuta käibemaksuerisuste vähendamisega maksusüsteemi efektiivsemaks.

ERR 22.06.2023 Ajalehed avaldasid ühise protesti ajakirjanduse käibemaksutõusu vastu

ERR 12.06.2023 Kallas: ajakirjandust, hotelle ja panku puudutav maksutõus oli kompromiss


01.01.2024 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 01.07.2023, 1

RT seadusuudis

Eesmärk on sätestada alkoholi ja tubakatoodete aktsiisitõusud edaspidisteks aastateks, et suurendada aktsiisitulu, vähendada aktsiisi reaalväärtuse langust ning mõjutada alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavust kooskõlas alkoholipoliitika rohelises raamatus ja tubakapoliitika rohelises raamatus sõnastatud suunistega.


01.01.2024 jõustub (osaliselt 01.07.2023 ja 01.01.2025)

Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

RT I, 30.06.2023, 107

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on kaotada kulukad ja ebaefektiivsed maksusoodustused, tõsta ja ühtlustada tulumaksu määra ning asendada regresseeruv maksuvaba tulu ühtse maksuvaba tuluga lähtuvalt koalitsioonileppest.

01.01.2024 jõustub
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus
RT I, 11.03.2023, 8

RT seadusuudis

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas oma 13.12.2022 istungil algatada okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise eelnõu tulenevalt MTÜ Siberis sündinud lapsed ettepanekust. MTÜ Siberis sündinud lapsed on teinud ettepaneku muuta okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõiget 2 viisil, et edaspidi ei sõltuks lapsele represseeritu staatuse andmise sellest, millised olid vanemate Eestisse mitte naasmise sisulised põhjused.

01.01.2024 jõustub
Tööturumeetmete seadus1
RT I, 07.03.2023, 5

RT seadusuudis

Seadusega kehtestatakse uus tööturumeetmete seaduse (TöMS) terviktekst, millega kaasajastatakse ja korrastatakse tööturuteenuste osutamise õigusruumi.


01.01.2024 jõustub
Konkurentsiseaduse muutmise seadus
RT I, 03.03.2023, 2

RT seadusuudis

Muudatuste eesmärk on ettevõtjate puhul, kelle teenuste hindasid ja tasusid kooskõlastab Konkurentsiamet, võtta järelevalvetasude arvestamise aluseks eelmise kalendriaasta 15. juuli seisuga antud haldusaktid. See muudab riigieelarvesse laekuva järelevalvetasu kogusumma täpsemalt prognoositavaks ja läbipaistvamaks ja seda nii Konkurentsiameti kui ettevõtjate jaoks.01.01.2024 jõustub (osaliselt 04.03.2023, 01.01.2027, 01.01.2031 ja 01.01.2037)
Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 22.02.2023, 1
RT seadusuudis

Seaduse eesmärgid on:

1) tagada isikute võrdne kohtlemine pensioniskeemides, vähendada pensionide väljamaksmiseks edasilükatud rahalisi kohustusi ning tagada pensionisüsteemi jätkusuutlikkus;

2) aidata kaasa majanduskasvu ja tööhõive strateegias (Lissaboni strateegia) seatud eesmärkide saavutamisele üldise tööhõive suurendamisel ning soodustada inimeste aktiivsust tööturul vähemalt vanaduspensionieani;

3) aidata kaasa sotsiaalse kaitse ja kaasatusega seatud eesmärkide saavutamisele, tagades pensioniskeemides sobiv ja õiglane tasakaal panuse ja tulu vahel;

4) motiveerida tööandjaid parandama töökeskkonda ja pakkuma paremaid töötingimusi ning motiveerida töötajaid järgima tööohutusreegleid.01.01.2024 jõustub

Kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seadus

RT I, 31.12.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on pakkuda II samba pensionikogujatele võimalust makse määra tõstmiseks tavapäraselt 2%-lt 4 või 6%-le. II sambaga hõlmatus on püsinud kõrge ja seda ka vaatamata sellele, et raha kogumine on muutunud vabatahtlikuks.01.01.2024 jõustub osaliselt (osaliselt 01.05.2023) Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seadus RT I, 07.03.2023, 1

01.01.2024 jõustub osaliselt Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine) (jõust 01.01.2023) RT I, 29.12.2022, 1

01.01.2024 jõustub osaliselt Elektrituruseaduse muutmise seadus (jõust 01.12.2022)  RT I, 30.11.2022, 2 

01.01.2024 jõustub osaliselt  Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust 15.03.2022, osaliselt 01.01.2024)   RT I, 10.03.2022, 2, RT seadusuudis

 01.01.2024 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 1.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1 

12.01.2024 jõustub osaliselt (jõust 17.02.2023) Veeseaduse muutmise seadus RT I, 07.02.2023, 1

15.01.2024, 01.06.2024 jõustub osaliselt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (jõust 01.02.2023) RT I, 23.12.2022, 1


MÄRTS 2024


01.03.2024 jõustub osaliselt Äriregistri seadus  (jõust 01.02.2023, 01.08.2023, 01.09.2023) RT I, 05.05.2022, 1
JUULI 2024 

01.07.2024 jõustub
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 07.03.2023, 4
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on anda Eesti Haigekassale üle kinnipeetavale tervishoiuteenuste osutamise rahastamine ja korraldada tervishoiuteenused nii, et vanglas osutab teenust asjakohase võimekusega tervishoiuasutus.


01.07.2024 jõustub

Turvategevuse seadus 

RT I, 01.03.2023, 2

RT seadusuudis

Kehtestatakse turvaseaduse uus terviktekst, mis vastab nii siseturvalisuse valdkonna strateegilistele arenguvajadustele kui ka tänapäevastele avaliku korra tagamise ja majandustegevuse reguleerimise alustele. Põhimõtteliste muudatuste tõttu nimetatakse uus terviktekst ümber turvategevuse seaduseks.


01.07.2024 jõustub

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus
RT I, 29.04.2022, 1
RT seadusuudis

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus sätestab tervishoiuteenuse osutajate kohustusliku vastutuskindlustuse (edaspidi vastutuskindlustus) põhimõtted ja korralduse, vastutuskindlustuse süsteemi poolt hüvitamisele kuuluva kahju alused ja ulatuse, vastutuskindlustust puudutavate vaidluste lahendamise korra ning kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaja.
01.07.2024 jõustub osaliselt Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust 01.04.2023) RT I, 27.01.2023, 1

01.08.2024 jõustub osaliselt (jõust. 01.08.2023) Kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus RT I, 11.03.2023, 7

SEPTEMBER 2024 


01.09.2024 jõustub (osaliselt 01.08.2023, 01.09.2023 ja 01.08.2024)

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek)

RT I, 28.12.2022, 8

RT seadusuudis

Seadusega sätestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ja kutseõppeasutuse seaduses üheselt, et kooli (lasteasutuse) õppekeel on eesti keel . Lisaks sellele nähakse nimetatud seadustes ette rakendussätted eestikeelsele õppele ülemineku järkjärgulise ülemineku fikseerimiseks ning ühtlasi eesti keele kinnistamiseks kooli (lasteasutuse) ja seal asuvate klasside (rühmade) õppekeelena.

01.12.2024 jõustub osaliselt 
Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus (jõust 30.12.2022) RT I, 10.11.2022, 2


2025


01.01.2025 jõustub osaliselt (jõustumine 01.01.2024, osaliselt 01.07.2023) Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus RT I, 30.06.2023, 107
2026
01.01.2026 jõustub osaliselt Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust 09.03.2022, osaliselt  01.01.2026) RT I, 27.02.2022, 1, RT seadusuudis