2020 

01.02.2020 jõustub

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

RT I, 08.01.2020, 2

RT seadusuudis

Seadusega luuakse võimalused riikliku narkomaaniaraviregistri (NARIS) andmete omavaheliseks seostamiseks ja nende liidestamiseks teiste andmekogude/registritega

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud

17.01.2020 jõustub

Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 08.01.2020, 1

 RTseadusuudis

Seaduse eesmärk on tagada CPC määruse rakendamine, tarbijavaidluste komisjoni menetluskord muudetakse paindlikumaks, tugevdatakse tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses ning parandatakse asutuste vahelist koostööd piiriüleste rikkumiste avastamisel ja lahendamisel.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud13.01.2020 jõustub

Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

RT I, 03.01.2020, 1

RT seadusuudis

Muudatustega võetakse Eesti seadusesse üle  direktiivid (EL) 2017/159 ja (EL) 2018/131  ja viiakse Eesti õigus kooskõlla Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) meretöö konventsiooni 2016. aastal vastuvõetud muudatustega.

Kehtestatakse kalalaevadele töötavatele isikutele inimväärsed töö- ja elamistingimused kalalaeva pardal.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud13.01.2020 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine)

RT I, 03.01.2020, 2

RT seadusuudis

Seadusega tühistatakse valimisagitatsiooni piirang valimispäeval ja poliitilise välireklaami keeld. Valimisrahu peab olema jätkuvalt tagatud hääletusruumides

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud10.03.2020 jõustub

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 31.12.2019, 2

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusloa saamise nõudeid, et vähendada nende teenustega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise ning muude kuritegude toimepanemise riske.


Virtuaalvääring on digitaalsel kujul väärtus (nt bitcoin), mis on digitaalselt ülekantav, säilitatav või kaubeldav ja mida kauplejad aktsepteerivad omavahel maksevahendina, kuid mis ei ole ühegi riigi seaduslik maksevahend.


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud


06.01.2020 (osaliselt 02.02.2020) jõustub

Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seadus

RT I, 31.12.2019, 1

Rseadusuudis

Muudatuse eesmärk on katta kulud, mis on seotud dokumentide taotluste vastuvõtmise, väljastamise ja postiteenuste kasutamisega. Riigilõiv kehtestatakse ka dokumentide väljastamise eest Eesti välisesinduses või aukonsuli kaudu, mis siiani on olnud tasuta teenus.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud

 


01.01.2020 (osaliselt 01.01.2021 ja 01.01.2022) jõustub

Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 23.12.2019, 2

RTseadusuudis

Seadusega lahendatakse mitmed maksustamisel tekkinud ebakõlad. Eelkõige puudutavad muudatused sünnitus- ja koondamishüvitisi, toetusi lasterikastele peredele ning täiendavat maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest. Samuti lahendatakse kolmandate riikidega seotud maksustamise ebakõlad.

Seaduse peamine eesmärk on kehtestada nõukogu direktiivi (EL) 2017/952 nõuetele vastavad reeglid, mis takistavad topeltmittemaksustamist, mis tuleneb erinevustest finantsinstrumentide, maksete ja üksuste kvalifitseerimisel eri riikides või maksete omistamises peakontori ja püsiva tegevuskoha vahel või sama üksuse kahe või enama püsiva tegevuskoha vahel. Lisaks sisaldab direktiiv norme hübriidülekannete ja imporditud ebakõlade kohta ning käsitleb erinevaid topeltmahaarvamisi, et maksumaksjad ei saaks kasutada seaduselünki.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud. 


01.01.2020 jõustub

2020. aasta riigieelarve seadus

RT I, 23.12.2019, 21

RT seadusuudis01.01.2020 (osaliselt 01.07.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 ja 01.01.2023) jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 23.12.2019, 1

RTseadusuudis

Seadusega muudetakse sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisi, väikeõlletootja aktsiisisoodustust ning kuumutatava tubakatoote määratlusega seonduvat. Lisaks täpsustatakse õigusselguse huvides aktsiisikauba maksumärgistamise põhimõtteid.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

01.01.2020 jõustub

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus

RT I, 21.12.2019, 21

RT seadusuudis

Kodanikualgatus peab koguma üks miljon toetushäält vähemalt seitsmest liikmesriigist. Algatus võimaldab eri liikmesriikide kodanikel mõjutada EL-i poliitika kujundamist.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.01.01.2020 jõustub

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seadus

RT I, 21.12.2019, 22

RT seadusuudis

Seadus käsitleb selliste skeemide alast teabevahetust, mis mõjutavad maksustamist, finantskontode alast teabevahetust või tegeliku kasusaaja tuvastamist.

Sätestatakse kriteeriumid, mis võivad viidata agressiivsele maksuplaneerimisele või tegevusele, mille kaudu oma varasid peita. 

Teavet peavad esitama eelkõige Eestis tegutsevad maksunõustajad, kes on skeemi välja töötanud. Kolmandast riigist tellitud või ise välja töötatud skeemi kohta esitab teabe maksumaksja ise

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.01.2020 (osaliselt 01.07.2020 ja 01.01.2021) jõustub

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 21.12.2019, 1

RT seadusuudis

Seadusega ühtlustatakse keskkonnaloa menetlusnorme ja tagatakse keskkonnaõiguse süstemaatilisus.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud. 


01.01.2020 jõustub

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 19.12.2019, 1

RT seadusuudis

Seadusega korrastatakse eripensionide ja prokuröri töövõimehüvitise riigieelarvelist planeerimist.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud. 


01.01.2020 jõustub

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 19.12.2019, 2

RT seadusuudis

Seadusega võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2018/1910, millega ühtlustatakse Euroopa Liidu tasandil nõudmiseni varu ja aheltehingute maksukäsitlus.

2020. aasta 1. jaanuarist jõustuv nõukogu direktiiv (EL) 2018/1910, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate normide ühtlustamise ja lihtsustamisega liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamisel. Direktiiv sisustab nõudmiseni varu mõiste käibemaksuga maksustamise kontekstis.

Nõudmiseni varu mõiste on sätestatud KMS § 2 lõikes 3.1

Aheltehingute kohta sätestatakse reeglid, mille alusel määratleda tehingute ahelas tehing, mis on käsitatav 0%-lise määraga maksustatud kauba ühendusesisese käibena ja tehingud, mis on ahelas käsitatavad siseriiklike tehingutena.


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.01.01.2020 jõustub

Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus

RT I, 19.12.2019, 3

RT seadusuudis 

Seaduse eesmärk on anda haigekassale alates 2020. aastast üle arst-residentide töötasuga seotud kulu.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.01.2020 jõustub

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus

RT I, 28.11.2019, 1

RTseadusuudis

Seaduse kohaselt tõuseb pensioni baasosa 2020. aasta 1. aprillil pärast indekseerimist täiendavalt 7 eurot ja keskmise pensioni tõusu suuruseks koos indekseerimisega kujuneb prognoosi kohaselt 45 eurot

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.


Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seadus

 RT I, 30.10.2019, 1

Liiklusseaduse § 264.1 muudatus-  jõustub Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisel

xLaw rakendusse  on seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.01.2020 jõustub

Rahvusvahelise sanktsiooni seadus

RT I, 19.03.2019, 11

RT seadusuudis 

01.01.2020 jõustub (osaliselt 23.02.2019)

Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 

RT I, 13.03.2019, 1

RT seadusuudis 

Seadusega luuakse võimalus kohtunikele valveaja eest lisatasu maksta.

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

jõustub nõukogu määruse (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 248, 24.09.2015, lk 9‒29), artikli 4 lõike 3 või artikli 9 lõike 3 kohase Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril. Kui Euroopa Komisjon teeb otsuse pärast kalendriaasta 1. oktoobrit, jõustub Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale ülejärgneva aasta 1. jaanuaril. 

RT I, 04.03.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.01.2020 jõustub 

Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

RT I, 01.03.2019, 1

RT seadusuudis 

Seadusega tõstetakse pensione neil politsei- ja kaitseväepensionäridel, kelle palgataset majanduskriisi ajal alandati.

 xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 


01.01.2020 jõustub

Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 01.03.2019, 3

RT seadusuudis  

Seadus lihtsustab väetiste registreerimist,  soodsamaks muutub uute ja väikestes kogustes müüdavate väetiste Eesti turule toomine .

 xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.01.2020  (osaliselt 16.07.2018 , 01.01.2019)  jõustub

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.07.2018, 3 

RT seadusuudis

Seadusega loobutakse 1990ndatel ja 2000ndate algul riigisektori madalate palkade kompenseerimiseks loodud eripensionidest kaitseväes, politseis, piirivalves ja prokuratuuris.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, KVTRS, PPVS, ProkS, VAPS  § -de juurde  lisatud.

 

 

01.01.2020 jõustub

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus

RT I, 27.02.2019, 11

RT seadusuudis 

Seadusega tõstetakse keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused praegusega võrreldes kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks.

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 


01.07.2020 (osaliselt 01.03.2018 ja 01.09.2019 ) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2017, 7

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse vanemahüvitise skeemi paindlikumaks,  pikendatakse isapuhkust seniselt 10-lt päevalt 30-le ja isadele antakse täiendav 30-päevane õigus vanemahüvitisele ning vanemahüvitist võimaldatakse välja võtta kolme aasta jooksul. Samuti muudetakse vanemahüvitise arvutamist ning kehtestatakse kolmikute ja enamaarvulist mitmikute toetus. 
  
xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 


01.02.2020 jõustub

Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.02.2019, 2

RT seadusuudis 

Seadusega luuakse uus notariaalse kaugtõestamise vorm ning võimaldatakse notaril kinnitada ka digitaalallkirju.  

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.
 

2021


 

01.01.2021 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.07.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

01.01.2021 jõustub

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine)

RT I, 19.03.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.

 

 

2022

 

 

01.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.