2020 

  

xLaw kasutajal on võimalus   xLaw RT keskkonnas vaadata  seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid   muudetud seaduse § , lg, p juurest ( vaata xLaw RT siit


JAANUAR - VEEBRUAR  2020 jõustuvad seadused.  VAATA SIIT 

MÄRTS- APRILL 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

MAI- JUUNI 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

JUULI - AUGUST 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

 SEPTEMBER 2020 

 

01.09.2020 (osaliselt 01.08.2020 ja 01.01.2021)  jõustub

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 08.07.2020, 4

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada töötushüvitiste süsteemis paindlikkust ja pakkuda töötule töötuse korral suuremat sotsiaalset kaitset:

1) nähakse ette ajutise töötamise võimalus registreeritud töötuse ajal.

Töötuna arveloleku ajal võib isik ajutiselt töötada kuni kaheksa päeva kalendrikuus, kuid kõige rohkem 12 kalendrikuul 24-kuulise ajavahemiku jooksul. 24-kuulise ajavahemikuna arvestatakse igale ajutisele töötamisele eelnevat 24 kalendrikuud. Ajutise töötamise eest makstav tasu ühes kalendrikuus kokku ja iga ühekordse töötamise eest ei tohi ületada 40 protsenti töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud käesoleva kalendriaasta kuu töötasu alammäärast ( TTTS § 4.2);

2) täpsustatakse töötuskindlustushüvitise arvutamist olukorras, kus kindlustatu töötas enne töötuks jäämist Eestis ning enne seda väljaspool Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis;

3) muudetakse töötushüvitiste suurust:   alates 01.08.2020 tõstetakse esimesel sajal päeval seniselt 50%-lt 60%-le(TKindlS § 9  g 4)   ja alates 01.01.2021  töötutoetuse asendusmäär 35%-lt 50%-ni eelmise kalendriaasta töötasu alammäärast (TTTS § 31 g 1)  ;

4) muudetakse töötuskindlustushüvitise saamise tingimusi sel juhul, kui isik on töötu, töötab seejärel lühikest aega ning jääb uuesti töötuks (hüvitise korduvtaotlemine).