2020 

  

xLaw kasutajal on võimalus   xLaw RT keskkonnas vaadata  seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid   muudetud seaduse § , lg, p juurest ( vaata xLaw RT siit


JAANUAR - VEEBRUAR  2020 jõustuvad seadused.  VAATA SIIT 

MÄRTS- APRILL 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

MAI- JUUNI 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

JUULI - AUGUST 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

 SEPTEMBER 2020 

 

01.09.2020 (osaliselt 01.08.2020 ja 01.01.2021)  jõustub

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 08.07.2020, 4

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada töötushüvitiste süsteemis paindlikkust ja pakkuda töötule töötuse korral suuremat sotsiaalset kaitset:

1) nähakse ette ajutise töötamise võimalus registreeritud töötuse ajal.

Töötuna arveloleku ajal võib isik ajutiselt töötada kuni kaheksa päeva kalendrikuus, kuid kõige rohkem 12 kalendrikuul 24-kuulise ajavahemiku jooksul. 24-kuulise ajavahemikuna arvestatakse igale ajutisele töötamisele eelnevat 24 kalendrikuud. Ajutise töötamise eest makstav tasu ühes kalendrikuus kokku ja iga ühekordse töötamise eest ei tohi ületada 40 protsenti töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud käesoleva kalendriaasta kuu töötasu alammäärast ( TTTS § 4.2);

2) täpsustatakse töötuskindlustushüvitise arvutamist olukorras, kus kindlustatu töötas enne töötuks jäämist Eestis ning enne seda väljaspool Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis;

3) muudetakse töötushüvitiste suurust:   alates 01.08.2020 tõstetakse esimesel sajal päeval seniselt 50%-lt 60%-le(TKindlS § 9  g 4)   ja alates 01.01.2021  töötutoetuse asendusmäär 35%-lt 50%-ni eelmise kalendriaasta töötasu alammäärast (TTTS § 31 g 1)  ;

4) muudetakse töötuskindlustushüvitise saamise tingimusi sel juhul, kui isik on töötu, töötab seejärel lühikest aega ning jääb uuesti töötuks (hüvitise korduvtaotlemine).


OKTOOBER 2020 19.10.2020 (osaliselt 25.10.2020, 01.01.2021 ja 01.01.2022)  jõustub

Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus

RT I, 09.10.2020, 2

RT seadusuudis

Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (EL) 2018/2002, millega muudetakse energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL  Direktiiv on samm sellise energialiidu suunas, mille raames käsitatakse energiatõhusust omaette energiaallikana. Uute tarne- ja muudes poliitikavaldkondades kehtestavate normide kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet.
Seadus kohustab riiki parandama energiatõhusust selliselt, et sõltumata majanduskasvu tasemest peab olema eesmärgiks energiatarbimise vähendamine. Energiatõhususe parandamise meetmetel on positiivne mõju õhukvaliteedile.


31.10.2020 jõustub UUS 

Raudteeseadus

RT I, 30.10.2020, 1

RT seadusuudis 

Eelmine  raudteeseadus on vastu võetud 2003. aastal ja ulatuslikult ja korduvalt (enam kui 30 korda) muudetud.  

Uue, 31.10.2020 jõustunud raudteeseadusega võetakse Eesti õigusesse üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 44—101) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 102—149).
Direktiivide 2016/797 ja 2016/798 näol on tegemist niinimetatud neljanda raudteepaketi tehnilise samba õigusaktidega, mille eesmärk on viia lõpule Euroopa ühtse raudteeturu loomine. Paketi eesmärk on elavdada raudteesektorit ja teha see konkurentsivõimelisemaks võrreldes teiste transpordisektoritega. Tehnilise samba rakendamisega loodetakse suurendada konkurentsi raudteesektoris vähendades kulusid ja halduskoormust ettevõtetele, kes soovivad tegutseda mitmes Euroopa Liidu riigis.NOVEMBER  2020 


06.11.2020 (osaliselt 01.01.2021 ja 01.01.2022)  jõustub

Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform)

RT I, 27.10.2020, 1

RT seadusuudis 

Seadsega tehakse muudatused II pensionisamba regulatsioonis, millega lisatakse pensionikogujatele täiendavaid valikuvõimalusi.23.11.2020 ( osaliselt 01.01.2021) jõustub

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine)

RT I, 21.11.2020, 1

RT seadusuudis

Muudatused tehakse seoses Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksusena tegutseva rahapesu andmebüroo üleviimisega alates 1. jaanuarist 2021 Rahandusministeeriumi valitsemisala iseseisvaks valitsusasutuseks.DETSEMBER 2020

 


01.12.2020 jõustub

Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seadus

RT I, 09.10.2020, 1

RT seadusuudis

 

Seadusega luuakse eeldused eri andmekogude paremaks koostalitluseks ja lahendatakse praktikas esile kerkinud probleeme, mis on seotud ruumiandmete infrastruktuuri arendamise ja tagamisega.

Seaduste muudatuste eesmärk  on eelkõige tagada aadressiobjektide leitavus .

KrtS muudatuste eesmärk on tagada riigi infosüsteemide, eelkõige kinnistusraamatu ja ADS-i infosüsteemi parem koostoimimine.


01.12.2020 jõustub

Kohanimeseaduse muutmise seadus

RT I, 13.11.2020, 2

RT seadusuudis

Muudatuste kohaselt lahendab kohtueelseid kohanime vaidlusi edaspidi kohanimenõukogu asemel kohalik omavalitsus.

Nimevaidluste lahendamise protsess muutub selgemaks ja  lühemaks.   04.12.2020 jõustub

Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seadus

RT I, 24.11.2020, 1


 

04.12.2020 jõustub

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seadus

RT I, 24.11.2020, 2


04.12.2020 jõustub

Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seadus

RT I, 24.11.2020, 3