2023 seadusuudised
jaanuar - märts 


JAANUAR


01.01.2023 jõustub (osaliselt 01.01.2024)

Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine)

RT I, 29.12.2022, 1

RT seadusuudis

Aruandlusreeglid on kantud direktiivi ning ka OECD mudelreeglite eesmärgist pärssida maksupettusi ning maksudest kõrvalehoidumisi, võrdsustada ettevõtete vahelist konkurentsi, samuti laiemalt tõhustada maksuametite (sh MTA) ülesannete täitmist. Eesti kontekstis on seaduse eesmärgiks muuta praktikas võimalikuks riikliku järelevalve teostamine platvormidel tegutsevate müüjate ning teenusepakkujate suhtes, täpsemalt kontrollida nende maksukohustuste nõuetekohast täitmist.


01.01.2023 jõustub

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (represseeritute ja tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijate toetuse suurendamine)

RT I, 22.12.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada represseeritutele ja represseeritutega võrdsustatud isikutele, samuti Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisele saadetud isikutele makstavat toetust 230 eurolt 292 euroni kalendriaastas. Nimetatud toetused suuruses 230 eurot kehtivad 2018. aasta 1. jaanuarist. Arvestades tarbijahinna muutumist on põhjendatud nimetatud toetusi suurendada seniselt 230 eurolt 292 euroni.


01.01.2023 jõustub

Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.12.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on tunnistada kehtetuks direktiivides 93/42/EMÜ, 90/385/EMÜ ja 98/79/EÜ sätestatud kohustuste ülevõtmisega seotud MSS-i sätted ning täpsustada ettevõtjate, meditsiiniseadmete kasutajate ja Terviseameti õigusi ja ülesandeid EL-i määruste rakendamisel. Sellest tingituna täpsustatakse ka jäätmeseadust, ravikindlustuse seadust ja riigilõivuseadust. Seadusega täpsustatakse õigusi ja ülesandeid, mida tuleb EL-i määruste kohaselt lahendada liikmesriikide õigusega.


01.01.2023 jõustub

Täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seadus

RT I, 16.12.2022, 1

RT seadusuudis

Seadusega soovitakse elatisnõude sundtäitmise tõhustamise eesmärgil täpsustada elatise sissenõudmisega seotud õigusnorme ja muudetakse üheselt mõistetavaks elatise sundtäitmisele rakendatavate erimeetmete kasutamise põhimõtted, et need oleksid kõigile menetlusosalistele arusaadavamad. Ühtlasi täpsustatakse eelnõuga valdkonnas kasutusel olevat terminoloogiat.


01.01.2023 jõustub
Loomakaitseseaduse ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse väljatöötamine on peamiselt tingitud vajadusest viia katseloomade kaitse valdkonnas tegutsevate riigiasutuste (MeM ja PTA) rollijaotus eesmärgipärasemaks. Loomkatseprojekti loataotluse menetlemine on oluline etapp, et tagada loomkatsete tegemise nõuetekohasus ja läbi selle ka katseloomade heaolu kõrge tase. „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030” seatud eesmärkide rakendamiseks vajalikke meetmeid ja tegevusi kirjeldatakse programmis „Põllumajandus, toit ja maaelu 2021–2024” . Meetme „Taimetervis, loomade tervis ja heaolu” hulka kuuluva tegevuse „loomade heaolu” eesmärk on parandada loomade heaolu taset.


01.01.2023 jõustub
Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 3

RT seadusuudis

Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduses toodud muudatused puudutavad põhiliselt demineerimise ja tuleohutuse valdkonda ning Häirekeskuse rolli asutuse teenuste arendamisel ja nende kvaliteedi tagamisel.
Seadusega võimaldatakse Päästeametil kaasata demineerimistööle vajalike teadmiste ja oskustega vabatahtlikke, et tagada demineerimistöö toimepidevus ressursimahukate sündmuste ja kriiside lahendamiseks. Häirekeskusele antakse seadusega õigus kasutada hädaabiteadete ja abi- ja infoteadete andmekogusse kantud isikute kontaktandmeid, et saada hädaabinumbrile helistajalt või lühisõnumi saatjalt (edaspidi ka klient) tagasisidet temale osutatud teenusega rahulolu kohta.

01.01.2023 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 4

RT seadusuudis

Käesoleva seaduse eesmärk on pikendada ühe aasta võrra langetatud aktsiisimäärade kehtivust. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadust muudetakse ja sätestatakse, et langetatud määrad kehtivad veel ühe aasta võrra, kuni 2024. a 30. aprillini. Sellele järgneb nelja aasta jooksul (2024–2027) aktsiisimäärade lauge taastamine kriisieelsele tasemele.


01.01.2023 jõustub (osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2022)

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 5

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada Eesti inimeste majanduslikku turvatunnet. Selleks tõstetakse vanaduspensioni east noorema füüsilise isiku maksuvaba tulu 500 eurolt 654 euroni kuus. Seega tõuseb füüsilise isiku maksuvaba tulu 6000 eurolt 7848 euroni aastas.


01.01.2023 jõustub

Kogumispensionide seaduse muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 6

RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on viia perioodil 2020. aasta 1. juuli kuni 2021. aasta 31. august tegemata jäänud kohustusliku kogumispensioni 4% maksete kompenseerimine läbi algselt planeeritud kahe aasta asemel ühel aastal – 2023. aastal.


01.01.2023 jõustub (osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2022)
Kalandusturu korraldamise seadus
RT I, 23.11.2022, 1

RT seadusuudis

Seadusega luuakse riigisisene õigusraamistik EL-i kalandusele ja vesiviljelusele suunatud fondide rakendamiseks, kalanduse riigiabi andmiseks ja kalanduse ühise turukorralduse meetmete rakendamiseks. Seaduse abil viiakse ellu EL-i ühist kalanduspoliitikat ja ka riigisiseseid kalamajanduslikke eesmärke ning EL-i eelarveperioodideks 2014–2020 ja 2021–2027 koostatud rakenduskavasid.


01.01.2023 jõustub
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
RT I, 23.11.2022, 2

RT seadusuudis

Euroopa Liit võttis ühise põllumajanduspoliitika reformimiseks vastu määruste paketi, mis näevad ette tervikliku reeglistiku järgmise perioodi ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks. See omakorda toob kaasa muudatuste tegemise vajaduse ka riigisiseses õiguses.

01.01.2023 jõustub
Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seadus
RT I, 29.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega täiendatakse Eesti Rahvusraamatukogu ülesandeid Eesti Hoiuraamatukogu ja selle struktuuriüksuse Eesti Pimedate Raamatukogu seniste ülesannetega, kuna Eesti Hoiuraamatukogu tegevus eraldiseisva riigiasutusena on plaanis lõpetada.


01.01.2023 jõustub
Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse)
RT I, 20.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega luuakse õiguslikud alused Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) laevade üleandmiseks Kaitseväe koosseisu alates 01.01.2023.
Eelnõuga plaanitava muudatuse kohaselt hakkab Kaitsevägi vastutama mereolukorrateadlikkuse loomise, merepiiri valvamise ning merereostuse avastamise ja likvideerimise eest Eesti merealal.


01.01.2023 jõustub

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 5
RT seadusuudis

Seadusega kehtestatakse pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastus.


01.01.2023 jõustub

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 02.02.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduses käsitletakse pensionide suurendamist läbi baasosa ja rahvapensioni määra tõstmise. Muudatuse eesmärk on tõsta vanemaealiste inimeste majanduslikku heaolu.


02.01.2023 jõustub

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 17 muutmise seadus

RT I, 23.12.2022, 36
RT seadusuudis

Seadusega muudetakse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (edaspidi KAHOS) § 17, andes omanikule, kelle kinnisasja soovitakse avalike huvides võõrandada, võimaluse saada seadusega ettenähtud piirides hüvitist lisaks võõrandamisega seonduvate asjaajamiskuludele ka tema poolt tellitud võrdleva hindamisaruande koostamise eest.

10.01.2023 jõustub

Julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

RT I, 31.12.2022, 2

RT seadusuudis

Seadusega jäetakse julgeolekuasutuste seadusest välja eriside mõiste ja sellega seonduvad normid, säilitades muutmata kujul senised riigisaladuse kaitse ja elektroonilise teabeturbe põhimõtted ning senine riigisaladuse kaitset puudutavate pädevuste jaotus Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe ja Välisluureameti vahel. Seeläbi tagatakse senisest suurem õigusselgus elektroonilise salastatud teabe edastamist puudutavates normides.
Seadusega antakse julgeolekuasutustele (Välisluureamet ja Kaitsepolitseiamet) õigused oma territooriumi ja teenistujate füüsiliseks kaitsmiseks, mis võimaldavad reageerida ohtudele asjakohaselt ja piisavalt.


12.01.2023 jõustub (osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2023 ja osaliselt 01.07.2023)

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 11.01.2023, 1

RT seadusuudis

Muudatustega pikeneb seni kehtinud haiguspäevade hüvitamine tööandja poolt alates 2. päevast ja haigekassa poolt alates 6. päevast 1. juulini 2023.


16.01.2023 jõustub (osaliselt 31.08.2023)

Patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.01.2023, 2

RT seadusuudis

Seadusega täpsustatakse esindusõiguse küsimusi Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, kuna senised piirangud ei ole ühise esindaja või patendivoliniku puhul põhjendatud. Lihtsustatakse ka patendivoliniku esindusõiguse tõendamist, kaotades nõude esitada koos iga taotluse või avaldusega esindusõigust tõendav volikiri ning asendades selle patendivoliniku esindusõiguse eeldusega.


19.01.2023 jõustub

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus

RT I, 20.12.2022, 2

RT seadusuudis

Muudatusega luuakse eeldused, et võtta Eestis kasutusele ohuteavituse süsteem, sellega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1972, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik , artiklist 110 tulenev kohustus. Nimetatud säte kohustab, et suurte hädaolukordade ja katastroofide korral oleks sisse seatud üldsuse hoiatamise süsteemid, mis võimaldaksid edastada mobiiltelefoniteenuse osutajatel lõppkasutajatele üldsusele antavaid hoiatusi.01.01.2023, 01.07.2023, 01.01.2024 jõustub osaliselt Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus (jõust 23.12.2022) RT I, 22.12.2022, 3

01.01.2023 jõustub osaliselt (jõust. 24.05.2022, osal. 01.09.2022, 01.10.2022) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Veeseaduse muutmise seadus (jõust. 01.10.2021) RT I, 21.09.2021, 3

01.01.2023 jõustub osaliselt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022) RT I, 22.12.2021, 3,  RT seadusuudis

13.02.2023 jõustub osaliselt  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022, osaliselt 01.07.2022 jja 13.02.2023) RT I, 30.12.2021, 2, RT seadusuudis
VEEBRUAR01.02.2023 jõustub (osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2023 ja osaliselt 01.05.2024)

Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 11.01.2023, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on parandada lastega perede toimetulekut ja toetada sündimust ning tagada lasterikaste perede toetuse seos palga- ja elukalliduse tõusuga, säilitades seega toetuse reaalväärtuse. Eritähelepanu on ühe vanemaga peredel ja lasterikastel peredel ehk peretüüpidel, kus on keskmisest suurem vaesusrisk või kus laste kasvatamisega kaasnevad perele suuremad kulud.

06.01.2023. Delfi . PUUST ja PUNASEKS | Perehüvitiste seadus hakkas kehtima. Kes ja kui palju toetust saab?

Sotsiaalkindlustusamet. Peretoetuste määrad ja maksmine 2023. aastal01.02.2023 jõustub (osaliselt 15.01.2024, 01.06.2024)

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 23.12.2022, 1
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on lahendada korteriomandit ja korteriühistut ning piiratud asjaõiguste lõpetamist üldisemalt puudutavad aktuaalsemad probleemid. Seadusega täiendatakse toimivas kortermajas olemasoleva korteriomandi jagamise tingimusi selliselt, et tulevikus on uue korteriomandi moodustamiseks olemasoleva korteriomandi jagamise teel nõutav kõigi teiste korteriomanike nõusolek. See muudatus tagab kõigi korteriomanike kaasamise ja on vajalik, kuna korteriomandite arv on korteriomanike kokkuleppe oluline osa ning mõjutab kõigi korteriomanike jaoks olulisi küsimusi.


01.02.2023 jõustub (osaliselt 01.09.2023)

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (äriühingute piiriülene liikumine)

RT I, 23.12.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. a direktiiv (EL) 2019/2121, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega. Direktiivi eesmärk on muuta äriühingute piiriülese ühinemise regulatsiooni ning lisaks võimaldada äriühingutel piiriüleselt ka jaguneda ning osaleda piiriüleses ümberkujundamises.

01.02.2023 jõustub (osaliselt 01.08.2023, 01.09.2023, 01.03.2024)

Äriregistri seadus  

RT I, 05.05.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse peamiseks eesmärgiks on kõikide eraõiguslike juriidiliste isikute registriregulatsiooni ühtlustamine. Registripidamise regulatsioon on praegusel kujul äärmiselt killustatud ja fragmentaarne.  

Osaühingu miinimumkapitali nõue kaotatakse.  Kiirendatakse majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutamist. Luuakse võimalus broneerida ärinimi kuueks kuuks

Artiklid :

31.08.2022. Raamatupidaja.ee. Raamatupidajatele olulised seaduste muudatused (2023)

29.09.2022. Eesti Kaubandus Tööstuskoda. Äriregistri seaduse jõustuvad muudatused 2023-2024

29.01.2023. Postimees. Kolmapäevast saab firma omanikuks ühe sendiga. Mis ohud sellega kaasnevad?

25.01.2023. Koda. ee. .Suur ülevaade 1. veebruaril jõustuvatest äriõiguse muudatustest

8.01.2023. Ärileht. SUUR ÜLEVAADE | 1. veebruaril muutub ettevõtjatele nii mõndagi

Wisecounter.ee. Sanktsioonid majandusaasta aruande esitamata jätmise eest alates 1. veebruarist 2023

26.08.2023 . Postimees. PANE TÄHELE ⟩ Septembrist jõustuvad äriregistri seaduse ja äriseadustiku muudatused10.02.2023 jõustub
Välissuhtlemisseaduse muutmise seadus
RT I, 31.01.2023, 5
RT seadusuudis

Välissuhtlemisseaduses nähakse Vabariigi Valitsusele või tema volitatud ministrile ette võimalus volitada halduslepinguga haldusülesanne täitmiseks riigi sihtasutusele või riigi osalusel asutatud sihtasutusele, et kasutada Euroopa Liidu toetust ja välisabi.


17.02.2023 jõustub (osaliselt 12.01.2024)
Veeseaduse muutmise seadus
RT I, 07.02.2023, 1
RT seadusuudis

Seadusega tehakse muudatused veeseaduses (VeeS), et võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) olmevee kvaliteedi kohta


17.02.2023 jõustub
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seadus
RT I, 07.02.2023, 2
RT seadusuudis

Seadusega muudetakse geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadust, et viia see kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega 2019/1381. Määruse eesmärk on tagada suurem läbipaistvus, andes kodanikele ja teadlastele ligipääsu kogu toiduohutust puudutavale infole, mille ettevõtja on esitanud riskihindamisprotsessi käigus, v.a ärisaladusena käsitatav info.

17.02.2023 jõustub
Turvaseaduse muutmise seadus
RT I, 07.02.2023, 3
RT seadusuudis

Seadusemuudatus võimaldab noortel alustada karjääri turvaettevõttes ühe aasta jagu varem. Turvaettevõtete kasvu piiravaks teguriks on paraku tööjõupuudus, mida valve- või turvatöötajana tegutsemise vanuse alampiir kunstlikult suurendab. Seaduse muutmine võimaldab valdkonna ettevõtetel paremini värvata tööjõudu.

20.02.2023 jõustub
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku, perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 10.02.2023, 2
RT seadusuudis

Seadusega tehakse tsiviilkohtumenetluse seadustikku muudatused seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2020/1784, mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2020/1783, mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades.


23.02.2023 jõustub

Kohtute seaduse § 132.7 lõike 2 põhiseaduspärasuse kontroll
RT I, 28.02.2023, 15
RT seadusuudis

Kohtute seaduse § 132.7 lõike 2 lauseosa „välja arvatud jooksva aasta palga alusel arvutatud pension” tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks. Kolleegium oli seisukohal, et KS § 132.7 lõikes 2 sätestatud indekseerimise välistus riivab põhiseadusvastaselt PS §-s 32 tagatud omandipõhiõigust ja PS § 12 lõikes 1 tagatud üldist võrdsuspõhiõigust.MÄRTS04.03.2023 jõustub (osaliselt 01.01.2024, 01.01.2027, 01.01.2031 ja 01.01.2037)
Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 22.02.2023, 1
RT seadusuudis

Seaduse eesmärgid on:

1) tagada isikute võrdne kohtlemine pensioniskeemides, vähendada pensionide väljamaksmiseks edasilükatud rahalisi kohustusi ning tagada pensionisüsteemi jätkusuutlikkus;
2) aidata kaasa majanduskasvu ja tööhõive strateegias (Lissaboni strateegia) seatud eesmärkide saavutamisele üldise tööhõive suurendamisel ning soodustada inimeste aktiivsust tööturul vähemalt vanaduspensionieani;
3) aidata kaasa sotsiaalse kaitse ja kaasatusega seatud eesmärkide saavutamisele, tagades pensioniskeemides sobiv ja õiglane tasakaal panuse ja tulu vahel;
4) motiveerida tööandjaid parandama töökeskkonda ja pakkuma paremaid töötingimusi ning motiveerida töötajaid järgima tööohutusreegleid.


11.03.2023 jõustub (osaliselt 30.04.2023)

Makse- ja arveldussüsteemide seadus1
RT I, 01.03.2023, 3
RT seadusuudis

Seaduse peamisteks eesmärkideks on:

1) toetada Eesti maksekeskkonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut;
2) aidata kaasa finantssüsteemi toimimiseks oluliste makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide ning süsteemiühenduste usaldusväärsele ja sujuvale toimimisele ning süsteemiriski vältimisele;
3) kaitsta arveldussüsteemides osalejate huve maksejõuetusmenetluses;
4) kaitsta Eesti Panga, liikmesriikide keskpankade ja Euroopa Keskpanga õigusi nendele antud tagatistele;
5) soodustada Eesti ettevõtjatel SFD kohase maksesüsteemi loomist Eestis ja ka sellise välisriigis toimiva süsteemiga liitumist;
6) lahendada arveldussüsteemide ja (oluliste) maksesüsteemide järelevaatamise teostamise küsimus.


11.03.2023 jõustub (osaliselt 01.05.2023)
Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 01.03.2023, 1
RT seadusuudis

Üheks olulisemaks eesmärgiks on kohtunike spetsialiseerumine haldus-, tsiviil- või süüteovaldkonnale. Edaspidi hakkavad kohtunikud kandideerima ametisse maakohtu tsiviil- või süüteoosakonda ning ringkonnakohtu haldus-, tsiviil- või kriminaalkolleegiumi. Seadusega kaasajastatakse maakohtute juhtimisstruktuuri. Kohtumaja juhtide asemel nimetatakse ametisse tsiviilosakonna või süüteoosakonna juhatajad.


11.03.2023 jõustub
Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
RT I, 01.03.2023, 4
RT seadusuudis

Muudatuse peamine eesmärk on viia KrMS-i Euroopa vahistamismääruse regulatsioon kooskõlla raamotsuse ja direktiivi nõuetega tulenevalt kahest komisjoni algatatud rikkumismenetlusest.

13.03.2023 jõustub
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seadus
RT I, 03.03.2023, 1
RT seadusuudis

EUTSi muudatuse eesmärk on kõrvaldada turusituatsioonist ja seaduse sätte sõnastuse piiratusest tulenev olukord, mis võib takistada kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajatel osutamast kvalifitseeritud usaldusteenuseid, mille hulka kuuluvad ka elutähtsad teenused.


14.03.2023 jõustub
Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus
RT I, 04.03.2023, 1
RT seadusuudis

Seadusega muudetakse rahvastikuregistri seadust seoses Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise rahvastiku registreerimise kokkuleppega. Eesti siseminister ning Soome regionaal- ja riigihaldusminister allkirjastasid kokkuleppe Helsingis 21. septembril 2022. aastal.

Kokkuleppe artikli 5 lõike 3 kohaselt kannab lähteriigi rahvastikuregistri asutus elukohavahetuse andmed oma rahvastikuregistrisse alles pärast sihtriigilt elukoha registreerimise teate saamist. Seega ei ole kokkuleppe kohaselt lubatud kanda isiku sihtriigi elukoha aadressi lähteriigi rahvastikuregistrisse enne, kui lähteriik ei ole sihtriigilt saanud elukoha registreerimise kohta teadet.


15.03.2023 jõustub
Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus
RT I, 14.03.2023, 23
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on tagada kohanimede sobivus Eesti aja- ja kultuurilooga ning vältida sobimatute kohanimede kasutamist.


15.03.2023 jõustub
Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 14.03.2023, 21
RT seadusuudis

Eestis võib seaduse jõustumisest arvates relvaluba väljastada isikule, kes on EL-i või Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriigi kodanik ning kellel on Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Kõnesolev muudatus puudutab nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid (st juriidilise isiku relvaloa või tegevusloa omajad), kes taotlevad või kellele on juba relvaseaduse (edaspidi ka RelvS) alusel luba väljastatud.
Seniste relvaomanike osas nähakse ette teatud ajavahemik, mille jooksul on võimalik kohaneda muutusega ja vajadusel teha toiminguid, et uutele seaduse nõuetele vastata.


17.03.2023 jõustub
Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 07.03.2023, 21
RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on kiirendada taastuvenergiale üleminekut, luues taastuvenergia edendamist soodustavad eeldused.


21.03.2023 jõustub
Kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seadus (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine)

RT I, 11.03.2023, 3
RT seadusuudis

Seadusega kehtestatakse haldus- ja tsiviilkohtumenetluse ning kohtukorralduse erisused ajaks, kui riigis on välja kuulutatud erakorraline seisukord või sõjaseisukord (edaspidi erikord). Eelnõuga tehtavad muudatused ei puuduta hädaolukorda ja selle lahendamiseks väljakuulutatud eriolukorda.

21.03.2023 jõustub
Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 11.03.2023, 4
RT seadusuudis

Seaduse peamine eesmärk on võtta kasutusele ETIAS ja võimaldada pädevatele politseiasutustele juurdepääs ühisele isikuandmete hoidlale. Eesmärgi saavutamiseks tehakse riigisiseses õiguses muudatused.

21.03.2023 jõustub
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 11.03.2023, 5
RT seadusuudis

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning veterinaarseaduse muutmise seadusel on kaks eesmärki. Esiteks on eesmärk lõpetada riiklik sekkumine tuulekaera tõrjeabinõude rakendamisel maatulundusmaal või muul maal. Seaduse teine eesmärk on ajakohastada viiteid riigiabi käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele.


27.03.2023 jõustub (osaliselt 01.07.2023)
Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus
RT I, 17.03.2023, 1
RT seadusuudis

Liigne killustatus, veesõidukite alakoormatus ning ebaühtlane tase veesõidukite haldamisel ja arendamisel pärsivad läbipaistvust, ressursside optimaalset kasutamist ning kulutõhusust. Riigilaevastikku koondava asutuse loomine aitab riigil tagada läbipaistva, efektiivse, konkurentsivõimelise ja toimiva struktuuri veesõidukite haldamiseks.

27.03.2023 jõustub (osaliselt 01.02.2024)
Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 17.03.2023, 4
RT seadusuudis

Seaduse esmaseks ajendiks oli katastripidamise käigus esile kerkinud probleemid ebatäpseks muutunud katastriandmetega seoses maastikuobjektide ruumiandmete muutumisega. Ebatäpsete katastriandmete tõttu ei ole omandi tegelik ulatus maaomanikele ja avalikkusele selgelt nähtav ega üheselt arusaadav, mistõttu tekivad vaidlused.

27.03.203 jõustub (osaliselt 02.04.2023 ja 01.01.2024)
Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 17.03.2023, 5
RT seadusuudis

Seadusega tehakse täpsustused seadustes, mis reguleerivad täiendavat kogumispensioni ja vastavaid pensioniskeeme pakkuvaid finantssektori ettevõtjaid, et tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) (PEPPi määrus) sujuv rakendamine. Tegemist on uue vabatahtliku pensioniskeemiga ELi ühisturul, mille tingimused, registreerimine, pakkumine, turustamine ja järelevalve on reguleeritud otsekohalduvas PEPPi määruses.


30.03.2023 jõustub (osaliselt 01.10.2023, 30.12.2025)
Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine)
RT I, 14.03.2023, 22
RT seadusuudis

Tehnoloogia areng ning vajadus tagada tõhus järelevalve relvade ja nende omanike üle on loonud nõudluse ajakohase, turvalise ja kasutajakeskse relvade ja relvaomanike andmete töötlemise tehnoloogia järele. Kuritegevuse ennetamise ja võimalike lisanduvate kasutusalade tõttu on vaja pidevalt ajakohastada ka relvavaldkonnas (elektroonilise) järelevalve teostamiseks vajalikke lahendusi.