xLaw Tööõiguse pakett

xLaw rakendus  tööõiguse valdkonna juristile ja personalispetsialistile

 

xLaw RT moodulis:

Töölepingu seaduse  § juures konkreetse § kohta:

- Seletuskirjad  seaduse ja kõikide muudatuste  kohta (sh Riigikogu menetluses tehtud II lugemise muudatused)

- Töövaidluskomisjoni otsuste otsing

- EL direktiivide ristviited (§ juurest mugavalt vastava EL direktiivi artikli juurde )

- Kohtulahendite otsing

- Redaktsioonivõrdlus

- Tõlge inglise keelde

- Tõlge vene keelde

- Töölepingu seaduse kommentaarid (selgitused § juures)

- Oma kommentaaride lisamise võimalus

xLaw Legal moodulis:

- Otsing seaduse tekstist

- Otsing Töövaidluskomisjoni otsustest

- Otsing I – III astme kohtulahenditest.

 

xLaw EU moodulis: 

EUR-Lex (eur-lex.europa.eu) - EL direktiivi artiklite juures

- Euroopa Liidu Kohtu lahendid
- vastavusviited Eesti seaduse sättele

- Oma kommentaaride lisamise võimalus

 


xLaw Word moodulis: 

dokumentide koostamine

 kommentaarid  ja märksõnad

Lepinguklauslid
Lepingupõhjad. 

Vaata lähemalt siit 


Töösuhteid reguleerivad seadused:  
Töölepingu seadus (TLS)
Võlaõigusseadus( VÕS)
Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS)
Täiskasvanute koolituse seadus (TäKS)
Töövaidluse lahendamise seadus  (TvLS)
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus (ELTTS)
Meretöö seadus (MTS)
Kollektiivlepingu seadus (KLS)
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus (KTTLS)
Töötajate usaldusisiku seadus (TUIS)
Ametiühingute seadus (AÜS)
Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus (TDVS)
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus (TÜÜKS)

   

Töövaidluskomisjoni otsused

TLS § juurest saab teostada kõikide kohtuastmete kohtulahendite otsinguid ning Töövaidluskomisjoni otsuseid. Töövaidluskomisjon (TVK) on kohtuväline vaidluste lahendamise organ, mis lahendab töövaidlusi.  Vaata:  https://www.ti.ee/et/tookeskkond-toosuhted/toovaidluskomisjoni-otsused

TVK   otsinguid saab xLaw rakenduses otsida nii xLaw RT moodulis otse seaduse § juurest kui ka xLaw Legal moodulist sõna, fraasi või paragrahvi järgi. 


Linke: 

Tööinspektsioon
Tööelu portaal
Sotsiaalministeerium
Töövaidluskomisjon


TELLI xLaw TÖÖÕIGUSE PAKETT 

xLaw võimaldab mugavaid ja kiireid lahendusi. Naudi oma tööd !

Vaata kõiki xLaw võimalusi siit: https://extendlaw.com/xlaw

Küsi pakkumist:

xlaw@extendlaw.comxLaw RT moodulis- Vaade TLS  § juures asuvatele võimalustele: 


xLaw Legal  moodulis- Näide Töövaidluskomisjoni otsuste otsingust: 


xLaw Word

Näide: dokumendi koostamine