xLaw Riigihangete pakett

xLaw rakendus hankespetsialistile

 

xLaw RT moodulis:

Riigihangete seaduses § juures konkreetse § kohta:

- Seaduse ja kõikide muudatuste seletuskirjad (sh Riigikogu menetluses tehtud II lugemise muudatused)

- VAKO ( Riigihangete vaidlustuskomisjoni) otsuste otsing

- EL direktiivide ristviited (§ juurest mugavalt vastava EL direktiivi artikli juurde )
- Riigihanke blogi postitused

- Kohtulahendite otsing

- Redaktsioonivõrdlus

- Tõlge inglise keelde

- Tõlge vene keelde

- Oma kommentaaride lisamise võimalus

xLaw Legal moodulis:

- Otsing seaduse tekstist

- Otsing VAKO (Riigihangete vaidlustuskomisjoni) lahenditest

- Otsing I – III astme kohtulahenditest.


xLaw EU moodulis: 

EUR-Lex (eur-lex.europa.eu) - EL direktiivi artiklite  juures

- Euroopa Liidu Kohtu lahendid
- vastavusviited Eesti seaduse sättele

- Oma kommentaaride lisamise võimalus


Tegeled riigihangetega?

TELLI xLaw RIIGIHANGETE PAKETTRiigihangete seadus 

Riigihangete seadus (RHS)  jõustus 01.09.2017.

xLaw võimaldab otse Riigiteatajas Riigihangete seaduse  (RHS) paragrahvide  juures  lugeda nii seaduse algteksti  ( RT I, 01.07.2017, 1 ) kui ka kõikide selle  seaduste muutmise seaduste  RT I, 29.06.2018, 4,  RT I, 13.03.2019, 2 ,  RT I, 08.07.2020, 2  eelnõude seletuskirju paragrahvipõhiselt, mis aitab  hankespetsialistil sätte  mõttest paremini  aru saada.  


EL direktiivid 

RHS § juures on ka otselingid EL direktiividele, mis on Eesti õigusesse üle võetud.  Paragrahvi juurest on võimalik liikuda EL direktiivide vastavate artiklite juurde EUR-Lex-is ning vastupidi (EL direktiivi artikli juurest saab otse Eesti õigusesse ülevõetud seadusesätte juurde). Riigihangete valdkonda käsitlevad direktiivid- 2014/23/EL,  2014/24/EL,  2014/25/EL,  2009/81/EÜ.  


Riigihangete vaidlused  

RHS § juurest saab teostada kõikide kohtuastmete kohtulahendite otsinguid  ning  Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) otsuseid. Riigihangete vaidlustuskomisjon on kohtuväline vaidluste lahendamise organ, mis viib läbi riigihangete seaduses sätestatud vaidlustusmenetlust (Riigihangete register- https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/).  
VAKO otsinguid saab xLaw rakenduses otsida nii xLaw RT  moodulis otse seaduse § juurest kui ka xLaw Legal moodulist  sõna, fraasi või paragrahvi järgi. 
   xLaw võimaldab mugavaid ja kiireid lahendusi. Naudi oma tööd !

Vaata kõiki xLaw võimalusi siit: https://extendlaw.com/xlaw

Küsi pakkumist:

xlaw@extendlaw.com

 xLaw RT moodulis- Vaade RHS § juures asuvatele võimalustele 
xLaw Legal moodulis Riigihangete Vaidlustuskomisjoni otsuste otsing