Kohaliku elu küsimusi korraldades puutuvad kohalikud omavalitsused kokku kõikide õigusvaldkondadega.
Seaduse tõlgendamise ja meeskonna teadmiste jagamise rakendus xLaw
on osutunud igapäevaseks töövahendiks  juba paljudes kohalikes omavalitsuses.


xLaw KOV


xLaw rakendus kohaliku omavalitsuse spetsialistile xLaw RT
moodulis:

Kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivad seadused*

 § juures konkreetse § kohta:

- Seaduse ja seaduste muudatuste eelnõude seletuskirjad (sh Riigikogu menetluse II lugemise muudatused)

- EL direktiivide ristviited (§ juurest mugavalt vastava EL direktiivi artikli juurde)

- Kohtulahendite otsing

- Redaktsioonivõrdlus

- Tõlge inglise keelde

- Tõlge vene keelde

- Oma kommentaaride lisamise võimalus

xLaw Legal moodulis:

Otsingud sõna või fraasi järgi : 

 - seaduse tekstist

- KOV õigusaktist

- I – III astme kohtulahenditest

- Õiguskantsleri seisukohtadest

 KOV õigusaktide otsing võimaldab mugavalt otsida sõna/ fraasi järgi ning KOV nime järgi.

- käänetest sõltumatult ( st otsides „hüpoteek“, leiab ka „ hüpoteegi“)

- koos kontekstiga (otsitava sõna ümbritsev tekst õigusaktis, mis võimaldab kiirelt tuvastada vajalikku)

- arvestab haldusreformi käigus toimunud haldusterritoriaalse korralduse muutmist. (st. kuvatakse praeguse KOV nime järgi ka enne haldusreformi  vastuvõetud aktid, mis veel kehtivad sellel territooriumil- näiteks Saaremaa vald- Pöide Vallavolikogu)

- link viib kehtiva õigusakti juurde Riigi Teataja lehel (riigiteataja.ee)
* Seadused, mis reguleerivad kohaliku omavalitsuse tööd: 

✓Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS)

✓Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (ETHS)

 ✓Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS)

✓Kohalike maksude seadus (KoMS)

✓Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (KOVVS)

 ✓Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus (KOÜS)

 ✓Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus (KOLS)

✓Avaliku teenistuse seadus (ATS)

✓Haldusmenetluse seadus (HMS)

✓Avaliku teabe seadus (AvTS)

✓Riigivastutuse seadus (RVastS)

 ✓Korruptsioonivastane seadus (KVS)

 ✓Riigihangete seadus (RHS)

 ✓Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus (MSVS)

✓Sotsiaalhoolekande seadus (SHS)

 ✓Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS)

 ✓Rahvaraamatukogu seadus (RaRS)

 ✓Noorsootöö seadus (NTS)

✓Ehitusseadustik (EhS)

✓Planeerimisseadus (PlanS)

✓Ühistranspordiseadus (ÜTS)

✓Jäätmeseadus (JäätS)

✓Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS)

 Seadusesse/ konkreetse §/kohtulahendi juurde kiirelt xLaw kiirotsinguga! Vaata siit 
Näide: xLaw RT moodul - Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus Näide xLaw Legal-     praeguse KOV nime järgi ka enne haldusreformi vastuvõetud aktid, mis veel kehtivad sellel territooriumil 

 


VAATA KÕIKI xLaw mooduleid siit


xLaw võimaldab mugavaid ja kiireid lahendusi. Naudi oma tööd ! 

Küsi pakkumist: xlaw@extendlaw.com