Alates septembrist 2017 toob ExtendLaw teieni õigusuudised- artiklite viiteid uutest seadustest, kohtulahenditest, õiguslikke arvamusi jms.  Avaldatud uudised  kantakse ka xLaw rakendusesse.  xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatel on võimalik neid hiljem leida xLaw märksõnastikust vastava teema alt.


01.09.2017 jõustus uus Riigihangete seadus  (RHS) (RT I, 01.07.2017, 1)

xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatel on xLaw rakenduses Riigiteataja.ee veebilehel RHS iga § juures võimalik tutvuda vastava eelnõu seletuskirja § väljavõttega.  

Vaata uudiseid ja kokkuvõtteid RHS kohta:

Rahandusministeeriumi uudis 
Rahandusministeeriumi kokkuvõte uuest Riigihangete seadusest
Riigihangete register -
https://riigihanked.riik.ee/register/
12.09.2017 Äripäev.ee. Saladused ja vaidlused uues riigihankeseaduses.  

2017.a ja 2018.a jõustuvad mitmed olulised muudatused tulumaksuseaduses   

xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatel on xLaw rakenduses  TuMS muudetud/täiendatud  § -de juures ligipääs seaduste muudatuste eelnõu seletuskirja vastava § väljavõttele.

Seaduse muudatused on avaldatud:   

RT I, 24.12.2016,1 (jõust . 01.01.2017, osaliselt 01.01.2018)- Muudatused seoses maksuvaba tuluga, erisoodustused, tervise edendamise maksusoodustused.

RT I, 31.12.2016, 3 (jõust 10.01.2017) –Muudatused seoses Investeerimisfondide seaduse vastuvõtmisega – dividendid, usaldusfond, lepingulise investeerimisfondi ja aktsiaseltsifondi  maksustamine.  

RT I, 07.07.2017, 3 (jõust 01.08.2017, osaliselt 01.01.2018; osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2017 ) – Muudatused: täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest, krediidiasutuse avansilised maksed, tulumaks dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt, seotud isikutele antud laenud,  töötajate majutuskulud ning elu- ja töökohavahelised transpordikulud, tulumaksusoodustusega nimekirja kandud MTÜ vabatahtlike välislähetuste päevaraha, erisoodustused, optsioonide täiendav maksuvabastus,  ettevõtte sõiduauto maksustamine.

Sama seadusega muudeti ka Käibemaksuseadust (KMS) omatarbe ja sõiduautoga seoses. xLaw Kasutajapõhise paketi kasutajatel on juurdepääs ka KMS 01.01.2018.a jõustuvate muudatuste seletuskirja väljavõtetele.  


Vaata Maksu- ja Tolliameti  selgitusi TuMS muudatuste kohta:  

Muudatused tulumaksuseaduses alates 01.08.2017

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018
Maksuvaba tulu arvestamine maksudeklaratsioonil TSD alates 1. jaanuarist 2018 


01.07.2017 jõustus uus Tolliseadus (TS) (RT I,16.06.2017,1)

xLaw rakendusse on Tolliseaduse § -de juurde kantud seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted. 

Euroopa Liidu uus tolliseadustik rakendus 1. maist 2016
Vaata Maksu- ja Tolliameti selgitusi:
Uuest liidu tolliseadustikust
Tolliseadustiku koolitusmaterjalid

01.01.2018 jõustub  

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus (ELMS) RT I, 07.07.2017, 2  

xLaw rakenduses on iga § juures kättesaadav ELMS eelnõu seletuskirja § väljavõte. Seadusega muudetud seaduste § juures on samuti eelnõu seletuskirja §  kättesaadavad   (KoPS, KAS,  MKS,  TuMS,  TTTS,  RaKS , SMS, TMS, TTTS,  TKindlS , TVTS).

Kui füüsilised isikud osutavad teenuseid VÕS lepingute alusel, on maksukohustus väljamakse tegijal ( va. FIE puhul). ELMS-ga  lihtsustatakse füüsilise isiku poolt teenuse osutamisest ja kauba müügist tekkiva maksukohustuse täitmist, kehtestatakse maksustamise erikord, mille puhul toimub maksustamiseks vajalike andmete esitamine ja maksukohustuse täitmine lihtsustatud viisil.  

EMLS-is võetakse  kasutusele  uus  termin ettevõtluskonto, mis on füüsilise isiku nimel krediidiasutuses avatud konto, millele kantakse üksnes teenuse osutamisest ja kauba müügist saadud summa eurodes ja mille kohta on kontoomanik andnud krediidiasutusele juhise broneerida kontol ettevõtlustulu maksu määrale vastav summa Maksu- ja Tolliameti kasuks ning vastav summa üle kanda Maksu- ja Tolliametile.  Maksumaksjal ei ole kohustust pidada raamatupidamisarvestust ega esitada maksudeklaratsioone. Ettevõtluskonto aluseks oleva lepingu sõlmimisel  registreeritakse maksumaksja töötamise registris. Ettevõtlustulu maksu määr on: 1) 20 protsenti ettevõtluskontole laekunud summast, kui summa ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas; 2) 40 protsenti ettevõtluskontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast kalendriaastas. 


01.01.2018 jõustub Töövaidluse lahendamise seadus (TvLS) (RT I, 04.07.2017,3) 

xLaw rakenduses on iga § juures kättesaadav TvLS eelnõu seletuskirja § väljavõte. Seadusega muudetud seaduste § juures on samuti eelnõu seletuskirja §  kättesaadavad (ITVS, MKS,  TMS, TLS).


01.01.2018 jõustub Töövaidluse lahendamise seadus ning kaotab kehtivuse Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus (ITVS).  Töövaidlustele, mille läbivaatamine on algatatud enne TvLS jõustumist, kohaldatakse kuni töövaidluse lahendamiseni   ITVS-i.  
Uus töövaidluse lahendamise seadus (TvLS) näeb ette uued menetluse liigid (lepitusmenetlus, kirjalik menetlus, kompromiss, asja lahendamine TVK juhataja ainupädevuses), täiendab menetlusnorme, laiendab töövaidluskomisjoni (TVK)  pädevust: peale töölepingu seaduse ka teiste töösuhteid reguleerivate seaduste alusel tekkivatele vaidlustele ning kollektiivlepingu täitmisest tulenevatele kollektiivsetele töötülidele, võimaldatakse lahendada töövaidlus poolte kokkuleppel, võimaldatakse kirjalikku menetlust kuni kogusummas 6400 euro suuruse rahalise nõude korral, antakse tööandjale ja töötajale võimalus esitatud avaldust parandada ja pikendatakse asja läbivaatamise tähtaega 45 päevale, täpsustatakse TVK juhataja kvalifikatsiooninõudeid ja tõstetakse põhipalka, kaotatakse avalduse rahaline piirmäär.


01.01.2018 jõustub Korteriomandi- ja korteriühistuseadus.( RT I, 21.05.2014, 20) 

 xLaw rakenduses seletuskirja väljavõtted tulekul.

     

  

VIITED:    

08.09.2017.  Justiitsministeeriumi uudis.  Tartus arutati Euroopa andmekaitse tulevikku.
Vaata video. 

xLaw Kasutajapõhise paketi kasutajad leiavad video ka EUR-Lex´s GDPR ((EL) 2016/679) art. 1 juurest. 


01.09.2017. Kinnisvarauudised. Millised muudatused ootavad ees korterite majandamist?

11.09.2017.Ärileht.ee. Advokaat soovitab: millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida.

08.09.2017.Ärileht.ee. Leedu muutis tööõigust: töösuhted nüüd Eestist paindlikumad, kuid ettevõtetel ka rida uusi kohustusi.

01.09.2017. Äripäev. Uus kord: Soome tööle minnes võib saada trahvi