ExtendLaw toob Teieni õigusuudised- kokkuvõtteid ja artiklite viiteid uutest seadustest, kohtulahenditest, õiguslikke arvamusi jms.  


Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele,  mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele  omalt poolt ka õigusalast lisandväärtust, sisestades xLaw rakendusse otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid, artiklite linkide viiteid, kommentaare jms.( sisestatakse jookvalt vastavalt võimalustele).               

Vaata 01.01.2018 jõustuvate seaduste muudatusi SIIT  

Vaata alates 02.01.2018 jõustunud seaduste muudatusi SIIT 

 


VEEBRUAR 


 01.02.2018 (osaliselt 01.01.2019 ja 01.01.2020)  jõustub 

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 

RT I, 26.01.2018, 4

Seadusega muudeti  ATKEAS  §  46.

(xLaw rakenduses § juures seletuskirja väljavõte).

Seadusega vähendatakse poole võrra õlle, muu alkoholi ning etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti veini ja kääritatud joogi 2018. aastaks planeeritud aktsiisitõusu. Alkoholiaktsiisi tõusud aastateks 2019 ja 2020 säilivad samas ulatuses, see on 10% ning etanoolisisaldusega üle 6 mahuprotsendi veini ja kääritatud joogi puhul 20%.

RT seadusuudis


01.02.2018 jõustub

Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus

RT I, 05.01.2018, 1


Seaduse eesmärgiks on tõsta Keskkonnaministeeriumi valitsemisala siseselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) haldamise ja arendamise efektiivust ning infosüsteemide turvalisust. Seadusega määratakse katastri volitatud töötlejaks Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT).

 

xLaw rakenduses MaaKatS, MaaPS, RAS § -de juures seletuskirja väljavõtted

RT seadusuudis01.02.2018 jõustub

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

RT I, 22.01.2018, 1

Seadusega muudetakse hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldusega seonduvat regulatsiooni erinevates õigusaktides.  

xLaw rakendusesse on seletuskirja väljavõtted sisestatud muudetud seaduste (PGS, HaS, EraKS, KELS, KutsÕS, ÜTS, TuMS, RVS)  § -de juurde. Seaduse eesmärki vaata PGS 1. ptk juurest.

RT seadusuudis 


01.02.2018 jõustub

Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.01.2018, 2

Seadusega muudeti EraKS, KELS, KutÕS, PGS, sätestati eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmiseks riigieelarvest toetuse eraldamise alused ning täiendati õpetajate kvalifikatsiooninõuete sätteid.   xLaw rakendusse on kantud § -de juurde seletuskirja väljavõtted.

RTseadusuudis

 

 

01.02.2018 jõustub

Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2017, 2      

Seadusega muudetakse  elektroonilise dokumendi kättetoimetamist reguleerivaid sätteid ning võrdsustatakse elektrooniline kättetoimetamine posti teel.

 xLaw rakenduses on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (HMS, LoKS, LTTS, MaaParS, MPõS, TPSKS, TaimKS, VetKS, VäetS) § -de juures.01.02.2018 jõustub

Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RT I, 28.12.2017, 2      

Seadusega muudetakse  elektroonilise dokumendi kättetoimetamist reguleerivaid sätteid ning võrdsustatakse elektrooniline kättetoimetamine posti teel.

 xLaw rakenduses on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (HMS, LoKS, LTTS, MaaParS, MPõS, TPSKS, TaimKS, VetKS, VäetS) § -de juures.


01.02.2018 jõustub Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus.RT I, 24.05.2017, 6

xLaw andmebaasi kantud VäTS ja ATS § juurde seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted.

 

Seadusega parandatakse välisesinduses töötavate teenistujate sotsiaalseid tagatisi, suurendades kogusissetulekus maksustatava palga osakaalu ja vähendades maksuvaba välislähetustasu osakaalu nii, et teenistuja netosissetulek ei vähene. Teenistuja välislähetustasu arvutamisel korrutatakse välislähetustasu lähtesumma välisesinduse asukohalinna koefitsiendiga (mis on kehtestatud välisministri määrusega).  

Seaduse eesmärk on muuta VäTS paindlikumaks teenistujaga kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise määra kehtestamisel.


05.02.2018 jõustub

Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus

RT I, 26.01.2018, 5

 

Seaduse eesmärk on luua täiendav võimalus kasutada looduskaitsepiirangutega kinnisasjade riigile omandamiseks lisaks riigieelarvelistele vahenditele ka teisi allikaid,   antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) õigus osta looduskaitsealuseid maid.

xLaw rakenduses on seletuskirja väljavõtted LKS ja MS § -de juures.

RT seadusuudis23.02.2018 (osaliselt   27.11.2017  ja 03.01.2018 jõustub 


Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

RT I,17.11.2017,3

 

xLaw rakendusesse on sisestatud muudetud seaduste (KindlTS, FIS, KoPS, MsüS, TuMS, VÕS) § -de juurde seletuskirja väljavõtted.  


 

Seaduse eesmärgiks on saavutada kindlustuse turustamisel moonutamata konkurents,  parem kliendikaitse ja   integreeritum EL kindlustusturg. Kindlustuse turustamise nõuded on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (uuesti sõnastatud) (ELT L 26, 02.02.2016, lk 19–59) (kindlustusturustuse direktiiv). Tegemist on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/92/EÜ kindlustusvahenduse kohta (EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3–10) ( IMD direktiiv) uuesti sõnastamisega, kuid IMD direktiivi reguleerimisala laiendatakse kõigile kindlustuse turustuskanalitele ehk lisaks kindlustusvahendajatele ka kindlustusandjatele.  

Muudatused seoses Solventsus II direktiiviga  2009/138/EÜ jõustusid 27.11.2017 , kindlustusandjate ja   kindlustusvahendajate huvide konflikti kohta käivad sätted jõustuvad 03.01.2018 ja 23. veebruaril 2018. a kindlustusturustuse direktiivist (EL) 2016/97 tulenevad sätted.
MÄRTS


01.07.2020 , osaliselt 01.03.2018 ja 01.01.2019 jõustub 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2017, 7

Muudeti PHS, TLS, MKS. Seadusega luuakse vanemahüvitise paindlikuma kasutamise võimalusi ning antakse ka isadele rohkem võimalusi hoolitseda alla 3-aastase lapse  eest.

Riigi Teataja uudis .

Vaata seaduse sisukokkuvõtet ja eesmärki PHS ptk 1 juurest.(xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele)


01.03.2018  jõustub

Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine)

RT I, 21.12.2016, 1

xLaw rakendusse on kantud seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (AVRS, KS, MKS, NotTS, NotS, PKS, PKTS, RLS, TsMS)  § -de juurde.


Muudatustega antakse abieluvararegistri kannete tegemise pädevus kinnistusosakonnalt üle notaritele ja perekonnaseisuametnikele.MAI 


01.05.2018 jõustub

Vedelkütuse seaduse muutmise seadus RT I, 03.05.2017, 1  

xLaw andmebaasi on § -de juurde lisatud seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted ning tulekul on viited EL direktiivi 2009/28/EÜ artiklitele.

Vedelkütuse seadus (VKS) sätestab maksude laekumise ja enimkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse käitlemise alused ja korra. VKS-i muutmise seadus

lisab VKS-i reguleerimisalasse ka transpordis kasutatava biokütuse käitlemise ning sätestab transpordis kasutatava biokütuse osakaalu suurendamiseks eesmärgid ja kohustused.

Seaduse muutmise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62) (edaspidi direktiiv 2009/28/EÜ).  Direktiiviga 2009/28/EÜ kehtestatakse üldine raamistik taastuvatest energiaallikatest toodetava energia kasutamise edendamiseks ning seatakse kohustuslik riigi eesmärk seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaaluga summaarses energia lõpptarbimises ja transpordis. Direktiivi 2009/28/EÜ kohaselt peab liikmesriik tagama, et taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal kõikides transpordiliikides on 2020. aastal vähemalt 10% energia lõpptarbimises liikmesriigi transpordis.
JUUNI 

01.06.2018 jõustub UUS Autoveoseadus

RT I, 11.01.2018, 1

xLaw rakenduses § -põhised seletuskirja väljavõtted tulekul

Kehtivas Autoveoseaduse (RT I, 04.07.2017, 126) ja Ühistranspordiseaduse muudatused jõustuvad üldises korras – 21.01.2018) 

Vt RT seadusuudis


 

 
JUULI 

01.07.2018 jõustub (sh TKS muudatused jõustuvad   07.01.2018)

Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

   RT I, 28.12.2017, 3 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv (EL) 2015/2302.

Vaata seaduse eesmärki, uusi mõisteid ja sisukokkuvõtet TurS, VÕS või TKS 1. ptk juurest (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele) ning Riigi Teataja õigusuudist siit

2019 


01.01.2019 jõustub

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine)

RT I, 30.01.2018, 1

 

Seadusega nähakse ette selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmine.

Seletuskirja väljavõtted on sisestatud xLaw rakendusse muudetud seaduste (AÕSRS, MHS, AÕS,  KASVS, TsÜS, TuMS ) § -de juurde.

RT seadusuudis 


01.01.2019 jõustub

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus.  
RT I, 02.02.2018, 9 


Seadus sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel, mida kohaldatakse aruandeperioodide suhtes, mis algavad 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Seletuskirja väljavõte on sisestatud xLaw rakendusse KOFS muudetud §-de juurde. 


RT seadusuudis