xLaw Andmebaasi UUDISED 

Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele, mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele ka omalt poolt õigusalast lisandväärtust, sisestes otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid ning artiklite linkide viiteid, kommentaare jms.  

xLaw andmebaasis on seisuga 12.01.2018 üle 40 000 viite, sh üle 1000 § juures ExtendLaw kommentaarid /viited ja 4000 § -i juures seletuskirja väljavõtted, ligi 8000 § /artikli juures vastavusviited  EL direktiivide artiklitele (EUR-Lex) ning direktiivi artiklite juures Eesti seadustele.  


xLaw rakendusse sisestame viiteid, kommentaare, seletuskirju jooksvalt, vastavalt võimalustele. Kui soovid osaleda xLaw andmebaasi täiendamises ning jagada oma  teadmisi teiste juristidega, siis saada e-mail: info@extendlaw.com pealkirjaga „koostööpartner“



xLaw rakenduses on Riigiteataja.ee lehel seaduste §, lg, p. juures on nupud, millele klikkides on võimalik muuhulgas leida § kohta käivat infot ka alljärgnevas kategoorias: 

Seletuskirjad

Kommenteeritud väljaanne 

EL õigus  

xLaw viited ja kommentaarid

 

Seletuskirjad

Seaduste eelnõude seletuskirja §- põhised väljavõtted § -de ( ka lg-te ja p.-de ) juurde sisestatakse vastavalt võimalustele.

Kokku on seisuga 12.01.2018 seletuskirja väljavõtteid sisestatud  4000 § -i  ning 173 erineva seaduse juurde.


Seisuga 24.01.2018 on § -põhised seletuskirja väljavõtted kõikide muudatuste kohta olemas alljärgnevate seaduste § -de juures:

Korrakaitseseadus (KorS)  

Riigihankeseadus  (RHS)  

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus  (RahaPTS) 

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ( ELMS)

Tolliseaduses (TS)

Maksualase teabevahetuse seadus (MTVS)

Töövaidluse lahendamise seadus (TvLS)

Tarbijakaitseseadus (TKS) 
Lõhkematerjaliseadus (LMS)

Olulises osas on kommentaare ja seletuskirja väljavõtteid näiteks Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS), Maksukorralduse seaduse (MKS) §-de juures (MKS-s kõik seletuskirja väljavõtted alates 2010 detsembrist – kuni 2017a detsembrini), Tulumaksuseaduse (TuMS), Käibemaksuseaduse (KMS), Avaliku teenistuse seaduse (ATS),  Kriminaalmenetluse seadustiku(KrMS) ja Karistusseadustiku (KarS), Ehitusseadustiku (EhS) ja Planeerimisseaduse (PlanS)   § -de juures.

 

Kommenteeritud väljaanne

Seaduste § -põhised kommentaarid on seisuga 12.01.2018     alljärgnevates seadustes: EV Põhiseadus, Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS), Töölepingu seadus (TLS) .

 

EL õigus 

Seisuga 12.01.2018 on ligi 4000 § juures on vastavusviited  EL direktiivide artiklitele (EUR-Lex)  ning 4000 EL direktiivi artikli juures   Eesti seadustele.  

Näiteks on olulises osas vastavusviited (ristviited)  EL õiguse vastavate direktiivide artiklitele muuhulgas alljärgnevates seadustes: 

Riigihankeseaduses (RHS), Käibemaksuseaduses (KMS), Investeerimisfondide seaduses (IFS), Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS), Võlaõigusseaduses ( VÕS), Karistusseadustikus ( KarS), Kriminaalmenetluse seadustikus (KrMS) , Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus (MERAS) jpm.  

Näiteks ristviited Eesti seaduste vastavatele sätetele on olemas EUR- Lex -is avaldatud alljärgnevates EL direktiivides:   

Direktiiv   2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist;

Direktiiv 2015/2366, makseteenuste kohta siseturul;

Direktiiv 2014/42/EL , mis käsitleb kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus;    

Direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega;

Direktiiv 2014/92/EL, maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta; 

Direktiiv 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist;     

Direktiiv 2014/23/EL, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta

Direktiiv  2014/17/EL, elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta jpm.

 

Seda, kas midagi on § või lõike juurde lisatud, saad teada  § juures asuva nupu värvi järgi  - seest tühi ring -pole midagi lisatud; hall ring -    xLaw poolt on lisatud kommentaare. (Kasutaja enda lisatud kommentaarid on eristatud sinise värviga).

Juhime tähelepanu xLaw kiirotsingusüsteemile, mis võimaldab kiirelt liikuda seaduste ja direktiivide juurde. Vaata xLaw Kiirotsing