Olulised äriõiguse muudatused alates 01.02.2023

01.02.2023 jõustus Äriregistri seadus

 

01.02.2023 jõustus uus Äriregistri seadus (edaspidi ÄRS) ja mitmed olulised muudatused ka Äriseadustikus (edaspidi ÄS).

 

Registrimenetluse ühtlustamine juriidiliste isikute jaoks on üks ÄRS-i eesmärke, muuta registrimenetlus lihtsamaks ja selgemaks nii ettevõtjatele kui registripidajale. ÄRS-i jõustumisega muutus muuhulgas ka mittetulundusühingute ja sihtasutuste register äriregistri osaks.

Registripidaja järelevalvevõimaluste parandamine

Muudatustega parandatati ka registripidaja järelevalvevõimalusi. Majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutamine muutus senisest kiiremaks ja lihtsamaks, aga seda võib teha siiski teatud eelduste täitumise korral: aruande esitamise tähtpäevast on möödas vähemalt kolm kuud, aruannet ei ole esitatud ka registripidaja määratud tähtaja jooksul ja täidetud on ÄRS § 60-st tulenevad eeldused (OÜ-l puudub vara, ei osale menetlusosalisena üheski menetluses ja selleks on nõusolek teatud isikutelt/asutustelt). ÄRS § 62-ga lisandus võimalus lisaks majandusaasta aruande esitamata jätmisele lihtsustatud korras kustutada registrist ka juriidilise isiku, kellel puudub registris kontaktisik, kuna see raskendab dokumentide kättetoimetamist ja juriidilise isikuga kontakteerumist. Kustutamine on siiski võimalik ainult juhul kui on täidetud ka muud eeldused. ÄRS § 55 kohaselt  saab registripidaja avalikustada ka e-äriregistris märke kontakteerumisraskuste kohta, kui registripidajal ei õnnestu juriidilise isikuga tema poolt esitatud kontaktandmeid kasutades ühendust saada.


Majandusaasta aruande esitamise võimalus osanike kinnituseta

Lisaks jõustus ühe olulise muudatusena ÄS § 179 lg 4 täiendus, mis võimaldab juhatusel olukorras, kus osanike vahel on vaidlused, mis ei puuduta majandusaasta aruannet, esitada majandusaasta aruande ka ilma osanike kinnituseta. Aruande esitamisel tehakse märge, et aruanne on kinnitamata, kuid seda loetakse majandusaasta aruande esitamise kohustuse täitmiseks ja registripidaja ei saa osaühingult enam majandusaasta aruande esitamist nõuda, selle eest trahvida ega osaühingut selle tõttu registrist kustutada.

Osaühingu miinimumkapitali nõude kaotamine

Osaühingute jaoks on alates 01.02.2023 oluline muudatus ka osaühingu miinimumkapitali nõude kaotamine. ÄS-is tunnistati kehtetuks norm, mis nägi ette, et osaühingu osakapital peab olema vähemalt 2500 eurot. Miinimumkapitali nõue oli oma olemuselt ajale jalgu jäänud, nõudest loobumine peaks ühest küljest suurendama lepinguvabadust, kuid teisest küljest ka asutajate vastutust.

Osanike nimekirja kandmine registrikaardile

Muudatuste jõustumine on jagatud mitmesse etappi, üldine jõustumistähtaeg oli 01.02.2023, osad muudatused, näiteks OÜ osanike nimekirja kandmine registrikaardile, jõustuvad ka 01.09.2023. Osanike nimekirja hakkab edaspidi pidama registriosakond ja osanike andmed saavad olema registrikaardi andmed. Vastavalt ÄS § 149 lõikele 4.1 hakatakse osa võõrandamist seega lugema toimunuks alates kande tegemisest äriregistrisse osanike nimekirja.

Ärinime broneerimine

01.03.2024 jõustub ÄS § 15.1, millega nähakse ette ärinime broneerimise võimalus 6 kuuks, mis peaks võimaldama paremini ette planeerida äriühingu asutamist. Ärinime broneerimisel tuleb nimetada tegevusala, millel ärinime soovitakse kasutada, ja äriühingu õiguslik vorm ning ärinime broneerimise avaldusele hakatakse kohaldama kandeavalduse kohta sätestatut


Euroopa Liidu äriregistrite vaheline teabevahetus

Euroopa Liidu äriregistrite vahelist teabevahetust puudutavad sätted toodi ÄS-ist üle ÄRS-i. ÄRS § 48 lg 3, mis puudutab ärikeeldude kohta teabevahetust Euroopa Liidu äriregistrite vahel, jõustub 01.08.2023.

Kõigi muudatustega saab tutvuda siin, ÄRS jõustumisega seoses on avaldatud ka mitmeid artikleid erinevates väljaannetes:

31.08.2022. Raamatupidaja.ee. Raamatupidajatele olulised seaduste muudatused (2023)

29.09.2022. Eesti Kaubandus Tööstuskoda. Äriregistri seaduse jõustuvad muudatused 2023-2024

29.01.2023. Postimees. Kolmapäevast saab firma omanikuks ühe sendiga. Mis ohud sellega kaasnevad?

25.01.2023. Koda. ee. .Suur ülevaade 1. veebruaril jõustuvatest äriõiguse muudatustest

8.01.2023. Ärileht. SUUR ÜLEVAADE | 1. veebruaril muutub ettevõtjatele nii mõndagi

Wisecounter.ee. Sanktsioonid majandusaasta aruande esitamata jätmise eest alates 1. veebruarist 2023

 

Vaata xLaw RT moodulist nii juba jõustunud kui tulevikus jõustuvaid sätteid ning § -de juures seletuskirja väljavõtteid.

 

Kõik 2023. aastal jõustuvad seadusemuudatused on leitavad meie õigusuudiste lehelt: 2023.a jõustuvad seadused   


Eelmine
2023 - seaduste muudatused
Järgmine
ExtendLaw on ka sel aastal Harjutuskohtu võistluse toetaja