01.11.2023 jõustunud seadused

01.11.2023 jõustusid muudatused 17-s seaduses, mis tulenevad kahest Riigikogu poolt vastu võetud seaduste muutmise seadusest: Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) (RT I, 11.03.2023, 1) ja Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) (RT I, 17.03.2023, 2)


xLaw seaduse redaktsioonivõrdlus – võimaldab kiiret ja mugavat ülevaadet seaduste viimastest muudatustest. 


Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eesmärgiks on võimaldada EL-i õiguses sätestatud haldustrahvide kohaldamist väärteomenetluses, samuti pikendatakse rahatrahvi vabatahtliku tasumise tähtaega.  Nüüdsest on võimalik väärtegude eest määrata oluliselt suuremaid rahatrahve, nii nagu nõuab Euroopa Liidu õigus.  Seaduses tehti ka olulisi muudatusi juriidilise isiku süüteovastutuse alustes. (vt Juridica 2023/4-5.  Muudatused juriidilise isiku süüteovastutuses)

Vaata, mis on seadustes muutunud (Näidatakse ainult neid §, mis on muutunud; punasega kustutatud ja rohelisega uued sätted):

Karistusseadustiku §-d 14, 37.1, 44, 47, 72, 81, 82, 398, lisati § 398.2. Vaata

Isikuandmete kaitse seaduse § 73. Vaata

Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse § 5 lg 2. Vaata 

Täiemenetluse seadustiku § 203, 208. Vaata 

Väärteomenetluse seadustiku § 19 lg 1, § 36, 57, 74, 111, 203, 204, 208. Vaata

 


Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eesmärk on viia finantsvaldkonna väärtegude trahvimäärad kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.
 

Vaata, mis on seadustes muutunud (Näidatakse ainult neid §, mis on muutunud; punasega kustutatud ja rohelisega uued sätted):

Audiitortegevuse seaduse § 165, lisati § 168.1. Vaata 

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse § 92, 94, täiendati §-dega 94.4, 94.5. Vaata

Investeerimisfondide seaduses muudeti 31. ptk trahvide suuruseid. Vaata

Kindlustustegevuse seaduse §-d 181, 192, 198, 221, 238, 253, 254, 256, 257, 258, 259,  260, 263, 263.1,  lisati § 255.1, 256.1 – 256.3, 259.1, 261.1, 263.2, 263.4. Vaata

Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse §-d 96, 99, 101, lisati § 103.1. Vaata

Krediidiasutuste seaduse §-d 134.7, 134.8, 134.10 – 134.15, 134.17 – 134.19, lisati 134.21 – 134.25. Vaata

Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse §-d 80, 106 – 110,  111 – 116.1, lisati 110.1, 116.2, 116.3. Vaata

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-d 65, 82 – 96, lisati 96.2, 93.3. Vaata

Reklaamiseaduse §-d 33, 34, lisati §-d 33.1, 35.1. Vaata

Tarbijakaitseseaduse §-d 65, 75, lisati § 74.3. Vaata

Väärtpaberite registri pidamise seaduse §-d 40, 46.2 – 46.4, 46.6, 46.7, lisati 46.8 – 46.10. Vaata

Väärtpaberituru seaduse ptk-s 25 „Vastutus“ muudeti rahatrahve, lisati §-d 262.1 ja 262.2. Vaata


xLaw rakendusse on § - põhiselt lisatud seaduste seletuskirja väljavõtted. Muutmiste seaduste eesmärk ja kokkuvõte on toodud seaduste ptk 1 juures.

Eelmine
xLaw uus funktsioon - EL aktide redaktsioonivõrdlus
Järgmine
ExtendLaw jõudis kolmandat aastat järjest Gaselli TOPi!