04.10.2014

Riigikohtu Halduskollegiumi kohtumäärus  3-17-505

Asjas käsitleti kaebeõigust ehitusloa peale ning kaebuse tagastamise võimalusi seoses selle ilmselge  perspektiivitusega.

HKMS § 121 lg 2 p 1 näeb ette, et kohus võib kaebuse määrusega tagastada, kui kaebajal puudub asjas ilmselgelt kaebeõigus, eeldades, et tema faktilised väited on tõendatud. Nimetatud sätte puhul on tegemist diskretsioonilise alusega, mis võimaldab kaebuse tagastada üksnes juhul, kui kohtu arvates on kaebeõiguse puudumine selge ilma kahtlusteta. Kolleegium on leidnud, et õigusliku olukorra keerukuse või ebaselguse korral tuleb eelistada kaebuse menetlusse võtmist ning küsimuse täiendavat analüüsimist, kui muud HKMS-s ettenähtud tingimused kaebuse menetlemiseks on täidetud (vt RKHK määrus asjas nr 3-3-1-35-12, p 12). Kui kaebeõiguse puudumine ei ole ilmselge, tuleb kaebeõigust kontrollida otsuse tegemisel ning kaebeõiguse puudumisel jätta kaebus rahuldamata (vt RKHK määruseid asjades nr 3-3-1-12-16, p 8 ja 3-3-1-86-14, p 24). Kaebeõiguse eelduseks on HKMS § 44 lg 1 järgi kaebaja õiguse võimalik riive, mitte õiguse rikkumine. Lisaks tuleb arvestada, et ka väheintensiivsed õiguste riived on halduskohtus vaidlustatavad (HKMS § 44 lg 1; vt ka RKHK määrus asjas nr 3-3-1-87-16, p 8).

Riigikohus leidis, et antud juhul ei ole ilmselge, et  vaidlustatud ehitusluba ei saa rikkuda naaberkinnistu omaniku (kaebaja) subjektiivseid õigusi, samuti ei ole kaebuse eduväljavaated sedavõrd ahtad, et kaebust saaks käsitada ilmselgelt perspektiivituna.

Kolleegium märkis, et kaebeõigus vaidlustatud ehitusloa peale võiks ilmselgelt puududa siis, kui juba valminud sauna kõrvalekalded varasemast ehitusprojektist oleks ebaolulised, sest sellised kõrvale­kalded ei saaks takistada saunale kasutusloa andmist (ehitusseadustik (EhS) § 55 p 5). Niisuguses olukorras ei mõjutaks ehitusluba kaebaja õigusi, sest isegi ehitusloa tühistamine ei tooks kaasa vajadust kõrvalekalle kõrvaldada. Praegusel juhul ei saa aga ehitise lahknevust projektist, eriti kõrguse osas pidada ilmselgelt ebaoluliseks. Sellisel juhul võib ehitisele kasutusloa andmiseks olla enne vajalik uue ehitusloa andmine või varasema ehitusloa muutmine.

Kolleegium rõhutas, et sauna mittevastavus algsele ehitusprojektile ei muuda vaidlustatud ehitusluba iseenesest õigusvastaseks. Kohalik omavalitsus võib varasemat ehitusluba muuta või anda välja varasemast erineva ehitusloa, kui see vastab ehitamist reguleerivatele õigusnormidele, sh tuleohutusnõuetele, ja planeeringutele ega kahjusta ebaproportsionaalselt naabri õigusi.