DETSEMBER 201829.12.2018 jõustub

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

RT I, 19.12.2018, 17

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted sisestatud.22.12.2018 jõustub

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 12.12.2018, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted sisestatud. 


17.12.2018 jõustub

Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus

RT I, 07.12.2018, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on sisestatud seletuskirja väljavõtted EKTÄKS ning muudetud seaduste ( KarS, KonkS, KrMS, STS2014_2020,  TsMS , TsMSRS) juurde


EKTÄKS eraldab kõlvatu konkurentsi regulatsiooni konkurentsiseadusest ning  võtab Eesti õigusesse üle ELi ärisaladuse kaitse vastava direktiivi   (2016/943) ning taastab karistusõigusliku vastutuse kohtumenetluses teatavaks saanud konfidentsiaalse teabe avaldamisele ning laiendab tsiviilkohtumenetluses hagi tagamise regulatsiooni tagatise vastu viisil, et põhjendatud juhtudel peab hageja hagi tagamisel maksma tagatise peale kostja ka kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju ulatuses.17.12.2018  (osaliselt 01.01.2019 ja 01.01.2020 ) jõustub

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 07.12.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted satud muudetud seaduste (MKS, KeTS, AvTS, KoPS, MTVS, RaKS , TuMS, SMS, RVMS) juurde.17.12.2018 (osaliselt 01.01.2019)  jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 07.12.2018, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud.16.12.2018 (osaliselt 01.01.2020) jõustub

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 06.12.2018, 2

xLaw rakenduses on eelnõu seletuskirja väljavõtted sisestatud TuMS § 19lg 3  ja 48lg 5.1.  juurde.

Erisoodustuse alt jäetakse välja  töötajate tööl käimisega   seotud kulude hüvitamine (ühistranspordi pileti hind).

RT seadusuudis01.12.2018 jõustub

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus

RT I, 14.11.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.


 

03.12.2018 jõustub

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

RT I, 14.11.2018, 2

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.


25.12.2018 jõustub

Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 29.11.2018, 1

RT seadusuudis

RdtS muudatustega võetakse üle ELi direktiiv 2016/2370 , millega sätestatakse ja täpsustatakse nõudeid, et tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate sõltumatus ja läbilaskevõime taotlejate mittediskrimineeriv kohtlemine ja tõhus konkurents.

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud § - de juurde lisatud.
NOVEMBER 


 

28.11.2018 jõustub

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

RT I, 27.11.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.

 

24.11.2018 jõustub

Looduskaitseseaduse muutmise seadus

RT I, 14.11.2018, 4

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.


23.11.2018 jõustub

2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 

RT I, 22.11.2018, 2

RT seadusuudis  

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõte sisestatud.


23.11.2018 jõustub

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

RT I, 14.11.2018, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.

 

 

20.11.2018 (osaliselt 01.01.2019) jõustub

Riigi Teataja seaduse muutmise seadus

RT I, 10.11.2018, 2  

RT seadusuudis  

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.11.11.2018 jõustub

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus

RT I, 10.11.2018, 1

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.05.11.2018 jõustub osaliselt

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

( jõust. 01.04.2022; osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020)  

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on   seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde  lisatud. 
OKTOOBER

  

30.10.2018 ( osaliselt 01.01.2019) jõustub

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

RT I, 23.10.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud  TuMS, JäätS, SHS muudetud §-de juurde.

 SEPTEMBER


01.09.2018

jõustuvad Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS)   §-d 76–80, mille kohaselt tuleb esitada andmed

tegelike kasusaajate kohta.

Vaata:

Rahandusministeerium. Tegelike kasusaajate andmete esitamise juhis

21.08.2018. Ärileht.ee.  Advokaat paneb südamele: tegeliku kasusaaja andmete äriregistrile esitamise kohustus on kõigil ukse taga

16.08.2018 Raamatupidamisuudised (rup.ee)  Kõiki ettevõtjaid ootab 1. septembrist uus kohustus

09.09.2018  Äripäev Millal on ettevõtjal õigus oma vara varjata?01.09.2018 jõustub  

(osaliselt 01.07.2018)

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 22.06.2018, 4

xLaw rakendusse on HKS ja RaKS § -de juurde seletukirja väljavõtted sisestatud


AUGUST01.08.2018 jõustub  

Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

RT I, 29.06.2018, 5

RTseadusuudis


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.aprill- juuli 2018

jõustunud seadused. Vaata siit


jaanuar-märts 2018 

 jõustunud seadused. Vaata siit01.01.2018 

jõustunud seadused. Vaata siit