Vaata seadusi, mis jõustuvad alates 2018. veebruarist siit 


2018 JÕUSTUNUD: 

JAANUAR (alates 02.01.2018)
Vaata 01.01.2018 jõustunud seaduseid / seaduste muudatusi siit 


21.01.2018 jõustuvad Autoveoseaduse (RT I, 04.07.2017, 126) ja Ühistranspordiseaduse muudatused, mis on vastu võetud uue Autoveoseadusega  RT I, 11.01.2018, 1. Uus Autoveoseadus jõustub 01.06.2018.

xLaw rakenduses § -põhised seletuskirja väljavõtted tulekul

Vt. RT seadusuudis


19.01.2018 (osaliselt 01.06.2018 ja 01.06.2019) jõustub

Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus

RT I, 09.01.2018, 2

Seletuskirja väljavõtted on  AS, RekS  § -de juures.   Vaata  seaduse eesmärki AS  1. ptk juurest. (xLaw kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele)

Vt RT seadusuudis


15.01.2018 jõustub

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht)  RT I, 20.04.2017, 1

xLaw rakendusesse on kõikidesse muudetud seaduste § juurde seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted sisse kantud. 

Seaduse muudatused on tingitud e- residentsuse projektist. Lisaks äriseadustikule (ÄS) muudetakse   kindlustustegevuse seadust (KindlTS), korteriomandi- ja korteriühistuseadust (KortS), krediidiandjate ja -vahendajate seadust (KAVS), krediidiasutuste seadust (KAS), makseasutuste ja e-raha asutuste seadust (MERAS),  mittetulundusühingute seadust (MTÜS), notariaadiseadust (NotS), advokatuuriseadust(AdvS), sihtasutuste seadust (SAS), tsiviilseadustiku üldosa seadust (TsÜS),tulundusühistuseadust (TÜS); tsiviilkohtumenetluse seadustikku (TsKMS), väärtpaberituru seadust (VPTS).

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega kaotatakse juriidiliste isikute juhatuse Eestis asumise nõue ja seeläbi võimaldatakse juhtida Eesti äriregistrisse kantud äriühinguid välisriigist.

Juhul, kui juriidilise isiku juhatus asub välisriigis, kehtestatakse nõue määrata Eesti kontaktisik, kes on õigustatud vastu võtma juriidilisele isikule suunatud tahteavaldusi ja menetlusdokumente (loetakse vastav menetlusdokument või tahteavaldus kättetoimetatuks ka ettevõtjale).

Kontaktisikuks võib määrata üksnes notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 7 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.

Registrikaardil tuleb  kajastada ka ÄS § 63.1 alusel määratava kontaktisiku andmed. .

Kui juriidiline isik, kelle juhatus ei asu Eestis, kontaktisikut ei määra, võib registripidaja algatada juriidilise isiku sundlõpetamise.

Lisaks ettevõtja või ühingu asukohale ja aadressile, tuleb registrikaardil edaspidi kajastada ka elektronposti aadress. See kohustus laieneb kõigile ettevõtjatele, sh ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, samuti välismaa äriühingu filiaalile.

 

13.01.2017 jõustub

Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  

RT I, 07.12.2017, 1

xLaw rakenduses on muudetud seaduste MERAS, VÕS, FIS  vastavate § juures seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted.  

Seadusega muudetakse MERAS, VÕS, FIS, VTS ja võetakse üle makseteenuste direktiivi uus redaktsioon (PSD2).  Makseteenuse direktiivi eesmärk on võrdsustada turul tegutsevate ja turule tulevate uute ettevõtjate tegevustingimusi, et soodustada uute makseteenuste turu laienemist õiglase konkurentsi tingimustes ning tagada kõrgetasemeline tarbijaõiguste kaitse kogu liidu makseteenuste kasutajatele. E-kaubanduse arendamise vajadustest lähtuvalt reguleeritakse PSD2-ga Euroopa Liidu üleselt makseteenuste turul kanda kinnitanud uut tüüpi innovaatiliste makseteenuste – makse algatamise teenuse ja kontoteabe teenuse – osutamine.  

Vaata seaduse sisukokkuvõtet MERAS ptk 1 juurest (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele- eelnõu seletuskirja väljavõte)


09.01.2018 jõustub

Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 30.12.2017, 2

Riigi Teataja uudis.

xLaw rakenduses on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste ( KTS, TMS, VTMS) § -de juures. Tutvu seaduse eesmärgi ja  sisukokkuvõttega  KTS 1. ptk juures.

Artikleid seaduse muudatuste kohta:

14.01.2018  Ärileht.ee

Võlgnike elu muutub kibedamaks: seadusemuudatus lubab nüüd arestida ka osa miinimumpalgast

09.01.2018.Äripäev. Kohtutäituritel tänasest vabamad käed07.01.2018   jõustuvad TKS muudatused: 
Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus    RT I, 28.12.2017, 3 (jõust 01.07.2018) 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv (EL) 2015/2302.

Vaata seaduse eesmärki, uusi mõisteid ja sisukokkuvõtet TurS, VÕS või TKS 1. ptk juurest (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele) ning Riigi Teataja õigusuudist siit 03.01.2018  (osaliselt 13.01.2018) jõustub

Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. RT I, 30.12.2017, 3

Muudeti : VPTS, AÕKS; FIS, IFS, KarS, KAS, MsüS, VÕS, EVKS,TFS, Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 17.11.2017, 3),  Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 07.12.2017, 1).

Seadusega võetakse üle finantsinstrumentide turgude direktiiv (MIFID2)

MIFID2 rakendub alates 2018. aasta 03. jaanuarist (ülevõtmistähtaeg 03. juulil 2017).

Vaata seaduse eesmärki, ülevõetud direktiivide ja kasutusele võetavate meetmete kohta VPTK 1. ptk juurest seletuskirja väljavõttest ning muudatuste seletuskirja muudetud seaduste § -de juurest. (xLaw kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele). 

Riigi Teataja uudis